Podnikání

Obor vzdělání Podnikání: přehled zpracovaných DUM

Autor: PaedDr. Věra Šlangalová     e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mluvnice (slovní druhy, skladba) s příslušnými kapitolami z pravopisu

 • Slovosled
 • Čárka ve větě jednoduché
 • Čárka v souvětí
 • Slovní druhy a kritéria jejich třídění
 • Podstatná jména
 • Přídavná jména
 • Zájmena
 • Číslovky
 • Slovesa
 • Příslovce, předložky
 • Spojky, částice, citoslovce
 • Výpověď
 • Věta
 • Zvláštnosti větné stavby
 • Odchylky od větné stavby
 • Větné členy
 • Větné členy základní
 • Větné členy rozvíjející
 • Souvětí podřadné
 • Souvětí souřadné


Autor:
Bc. Julie Kadlecová, Dis     e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Základy vybraných právních odvětví

 • Základní právní pojmy, právo a stát
 • Právní řád, rysy právního řádu
 • Systém práva v ČR
 • Zákonnost, právní vědomí, právní normy
 • Druhy právních norem
 • Platnost a účinnost právních předpisů
 • Právní vztahy, právní úkony
 • Ústava ČR a Listina základních práv a svobod
 • Ústava ČR, dělba státní moci
 • Vznik pracovního poměru
 • Zánik pracovního poměru
 • Odpovědnost zaměstnance za škodu
 • Druhy obchodních společností a družstev
 • Správní řád a správní řízení
 • Živnostenské podnikání, znaky živnosti
 • Podmínky provozování živností
 • Vznik a zánik manželství
 • Náhradní rodinná péče
 • Vztahy mezi rodiči a dětmi
 • Právo dědické, zásady, dědění ze zákona

 

Základy ekonomiky, ekonomika podniku

 • Základní ekonomické pojmy
 • Ekonomické subjekty
 • Základní ekonomické otázky
 • Ekonomické systémy
 • Vstupy a výstupy ekonomiky
 • Výroba, výrobní proces, hospodářský proces
 • Zákony trhu, poptávka, nabídka, tržní rovnováha
 • Principy tržní ekonomiky, trh
 • Konkurence, selhání trhu
 • Úloha státu v tržní ekonomice
 • Podnikatel
 • Znaky a členění podniků
 • Odbytová činnost podniku
 • Zásobovací činnost podniku
 • Výrobní činnost podniku
 • Personální činnost podniku
 • Investiční činnost podniku
 • Finanční činnost podniku
 • Technicko-inovativní činnost podniku
 • Vedení podniku


Autor:
Bc. Zdeňka Frdlíková     e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Management a marketing

 • Historický vývoj marketingu
 • Marketingové koncepce
 • Segmentace - výhody a tržní strategie
 • Segmentace trhu
 • Základní manažerské funkce - plánování
 • Řízení marketingové činnosti
 • Produkt Analýza SWOT
 • Marketingový výzkum
 • Postup marketingového výzkumu
 • Techniky kvantitativního výzkumu
 • Techniky kvalitativního výzkumu
 • Komplexní výrobek
 • Značka výrobku
 • Ochranná známka
 • Nástroje propagace
 • Marketingový informační systém
 • Druhy plánů
 • Styly řídící práce
 • Role manažera podle úrovně řízení

 

< Zpět