Hotelnictví a turismus

Obor vzdělání Hotelnictví a turismus: přehled zpracovaných DUM

Autor: Bc. Mejtil Radoslav         e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ekonomika - Hospodářská politika státu pro 3. a 4. ročníky SOŠ

  • Subjekty hospodářské politiky státu – Vláda ČR
  • Parlament ČR
  • Legislativní proces
  • Monetární systém
  • Česká národní banka
  • Fiskální politika
  • Důchodová a cenová politika
  • Zahraničně obchodní politika
  • Daňový systém
  • DPH 1. část
  • DPH 2. část
  • Spotřební daň
  • Ekologická daň
  • Daň z příjmu fyzických osob
  • Daň z příjmu právnických osob
  • Silniční daň
  • Darovací a dědická daň
  • Daň z převodu nemovitosti
  • Daň z nemovitosti
  • Sociální a zdravotní pojištění

Autor: Bc. Mejtil Radoslav         e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ekonomika - Podnikové činnosti pro 3. ročníky SOŠ

  • Způsoby pořízení dl
  • Členění dlouhodobého majetku
  • ouhodobého majetku
  • Evidence dlouhodobého majetku
  • Evidence dlouhodobého majetku - inventarizace
  • Oceňování dlouhodobého majetku
  • Rovnoměrné odepisování dlouhodobého majetku
  • Zrychlené odepisování dlouhodobého majetku
  • Průběh zásobování, plán zásobování
  • Význam skladování, typy skladů
  • Metody optimalizace zásob
  • Nákup zboží – objednávka, kupní smlouva
  • Příjem zboží na sklad
  • Doklady sloužící k evidenci zboží
  • Náklady a výnosy podniku
  • Vznik pracovního poměru
  • Změny pracovního poměru
  • Zánik pracovního poměru
  • Odbyt – řízení odbytové činnosti
  • Vlastní zdroje financování podniku
  • Cizí zdroje financování podniku

Autor: Ing. Čajanová Eva    e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účetnictví - Základní účtování krátkodobého finančního majetku

  • Hotovostní placení, pokladna, pokladní doklady
  • Pokladní kniha, význam, analytická evidence
  • Inventarizační rozdíly v pokladně
  • Pokladní hotovost, inventarizační rozdíly účtování
  • Peníze na cestě – význam, účtování
  • Ceniny – charakteristika, druhy, použití, základní účtování
  • Pokladní hotovost, ceniny
  • Bankovní účty – bezhotovostní platební styk, založení účtu
  • Krátkodobé bankovní úvěry - význam, účetní doklady
  • Krátkodobý finanční majetek – účtování
  • Krátkodobý finanční majetek - charakteristika a členění účtů
  • Krátkodobý finanční majetek – inventarizace
  • Zálohy - poskytnuté zálohy zaměstnancům, cestovní příkaz
  • Krátkodobý finanční majetek - procvičování
  • Valutová pokladna – význam, kurz, kurzové rozdíly
  • Ceniny – charakteristika, účtování stravenek
  • Krátkodobý finanční majetek – ceniny, valutová pokladna
  • Běžný účet, devizový účet, kontokorentní účet
  • Cenné papíry – charakteristika, ocenění, účtování
  • Krátkodobý finanční majetek souhrnné procvičování

 Autor: Ing. Čajanová Eva    e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účetnictví - Základy účetnictví pro obor hotelnictví a turismus

  • Majetek podniku – charakteristika
  • Určování druhu majetku
  • Zdroje financování majetku – charakteristika
  • Určování zdrojů financování
  • Inventarizace – charakteristika, význam, cíl inventarizace
  • Inventura majetku a závazků
  • Rozvaha – charakteristika aktiv, pasiv, funkce, druhy
  • Rozvaha - struktura aktiv v rozvaze
  • Rozvaha - struktura pasiv v rozvaze
  • Sestavování rozvahy
  • Rozvaha - změny rozvahových položek
  • Účetní operace na změny rozvahových položek
  • Souhrnné cvičení k tématu - změny rozvahových položek
  • Rozvahové účty - podstata, význam, forma, rozpis rozvahy
  • Základní změny na rozvahových účtech
  • Změny na rozvahových účtech
  • Výsledkové účty - náklady, výnosy, hospodářský výsledek
  • Podvojný účetní zápis, obraty a zůstatky na účtech
  • Organizace účetnictví, účtová osnova, účtový rozvrh
  •  Souhrnné cvičení k tématu

Autor: Ing. Čajanová Eva    e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účetnictví - Zásoby

  • Vymezení zásob – charakteristika
  • Evidence zásob, oceňování materiálových zásob
  • DPH – podstata DPH, plátce DPH, sazby DPH
  • DPH – způsoby výpočtu, daňové doklady, účtování
  • Pořízení materiálu – účtování u plátců i neplátců
  • Účtování o nakupovaných zásobách
  • Zboží - základní účtování
  • Účtování o zboží – procvičování
  • Výrobky – základní účtování
  • Účtování o výrobcích – procvičování
  • Oceňování zásob při pořízení, vnitropodnikové přepravné
  • Oceňování zásob při vyskladnění
  • Oceňování zásob materiálu – procvičování
  • Pořízení materiálu ze zahraničí
  • Prodej materiálu
  • Reklamace při dodávkách materiálu
  • Materiál na cestě, nevyfakturované dodávky
  • Inventarizační rozdíly, škody na zásobách, oceňování zásob
  • Účtování zásob vlastní výroby
  • Souhrnné opakování k tématu zásoby

Autor: Ing. Čajanová Eva    e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účetnictví - Zúčtovací vztahy

  • Charakteristika účtové třídy 3
  • Mzdové účetnictví - pojem mzda, právní normy, druhy mezd
  • Mzdové účetnictví - složky mzdy
  • Mzdové účetnictví - zákonné srážky - zdravotní pojištění
  • Mzdové účetnictví - zákonné srážky – pojistné
  • Mzdové účetnictví - zákonné srážky – superhrubá mzda
  • Mzdová evidence - zúčtovací a výplatní listina, mzdový list
  • Mzdové účetnictví - ostatní srážky, náhrada mzdy
  • Mzdové účetnictví – výpočet čisté mzdy
  • Výpočet čisté mzdy – procvičování
  • Mzdové účetnictví – základní účtování
  • Mzdové účetnictví – účtování mezd – procvičování
  • Mzdové účetnictví – výpočet a zaúčtování mezd
  • Přijaté a poskytnuté provozní zálohy
  • Pohledávky a závazky v cizí měně
  • Zúčtování se zaměstnanci a s institucemi
  • Zúčtování se zaměstnanci – zdaňování studentů
  • Pohledávky a závazky ke společníkům
  • Zúčtování daní a dotací – daně z příjmů, DPH
  • Zúčtování ostatních daní a dotací

<zpět