Operátor logistik

Obor vzdělání Operátor logistik: přehled zpracovaných DUM

Autor:  Mgr. Jaroslava Bendová     e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
           Ing. Jitka Písaříková                      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zbožíznalství I

 • Úvod do zbožíznalství
 • Vlastnosti zboží a výrobků    
 • Mechanické vlivy na zboží
 • Fyzikální a chemické vlivy na zboží
 • Vnitřní biologické vlivy na zboží
 • Vnější biologické vlivy na zboží
 • Morální a společenské vlivy na zboží
 • Právní ochrana zboží
 • Metrologie, technická normalizace, státní zkušebnictví
 • Testování zboží
 • Úvod, rozdělení nerostných surovin
 • Voda
 • Vzduch
 • Tuhá paliva
 • Plynná paliva
 • Kapalná paliva
 • Nevyčerpatelné energetické zdroje
 • Elektrárny a energetické přeměny
 • Železářské zboží
 • Kovy
 • Železo a ocel
 • Neželezné kovy
 • Lehké kovy
 • Drahé kovy
 • Ochrana kovů proti korozi

Zbožíznalství II

 • Spojovací součásti
 • Součásti přenášející otáčivý pohyb
 • Hnací stroje
 • Obráběcí stroje
 • Tvářecí stroje
 • Zdvihací stroje a zařízení
 • Dopravní prostředky
 • Kotle a otopná zařízení
 • Elektroinstalační materiál
 • Elektrické články a akumulátory
 • Tepelné spotřebiče
 • Motorové spotřebiče
 • Světelné zdroje a svítidla
 • Elektrotechnické součástky
 • Spotřební elektronika
 • Elektronika v hospodářské praxi
 • Výroba a zušlechťování skla
 • Sortiment sklářských výrobků
 • Výroba zušlechťování keramických výrobků
 • Sortiment keramických výrobků
 • Sortiment a skladování stavebních materiálů
 • Základní sortiment a jakost chemických výrobků
 • Technické plyny
 • Průmyslové chemikálie
 • Agrochemikálie
 • Produkty zpracování ropy
 • Petrochemické výrobky
 • Termoplasty
 • Reaktoplasty
 • Drogistické výrobky
 • Kosmetické výrobky
 • Nátěrové hmoty

Zbožíznalství III

 • Význam a rozdělení zemědělských produktů
 • Produkty rostlinné výroby
 • Produkty živočišné výroby
 • Poživatiny
 • Vitamíny
 • Obiloviny
 • Luskoviny a olejniny
 • Ovoce
 • Zelenina
 • Konzervování ovoce a zeleniny
 • Mléko a mléčné výrobky
 • Maso a masné výrobky
 • Vejce a tuky
 • Mlýnské výrobky
 • Pekařské výrobky
 • Těstoviny
 • Cukr, med, škrob
 • Cukrovinky
 • Pochutiny – káva, čaj, kakao
 • Pochutiny – koření
 • Nápoje nealkoholické
 • Nápoje alkoholické
 • Přírodní vlákna
 • Syntetická vlákna
 • Příze
 • Tkaniny
 • Pleteniny
 • Kombinované textilie, plsti, netkané textilie
 • Bytový textil
 • Oděvy
 • Tabák a tabákové výrobky
 • Klenotnické zboží
 • Bižuterie
 • Obuv
 • Kožená galanterie
 • Kožešiny
 • Dřevo a řezivo
 • Nábytkářské polotovary
 • Nábytek
 • Papírenské zboží
 • Hračky
 • Sportovní potřeby
 • Fotografické materiály a přístroje

Autor: Ing. Jiří Mladý           e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logistika pro 2. ročník

 • Vznik a původ logistiky
 • Podnik a jeho cíl
 • Role logistiky v podniku
 • Marketingový mix
 • Vztah mezi logistikou a marketingem
 • Cíle logistiky
 • Zákaznický servis
 • Jakost a její význam v činnosti podniku
 • Systémy řízení jakosti
 • Klasifikace zásob
 • Náklady na zásoby
 • Řízení zásob
 • Organizace a systém dodávek do skladu
 • Systém řízení zásob
 • Struktura logistických nákladů
 • Náklady na udržování zásob
 • Přepravní náklady
 • Skladovací náklady
 • Nákupní modely
 • Elektronický obchod

Autor: Mgr. Jaroslava Bendová         e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logistika pro 3. ročník

 • Úvod do obchodní činnosti
 • Úvod do ceny zboží
 • Členění obchodu
 • Účel skladování
 • Úvod do skladování
 • Postavení skladování v podniku
 • Počet a rozmístění skladů
 • Úvod do komisionářství
 • Komisionářská objednávka
 • Zvyšování produktivity kompletace
 • Úvod do distribuce
 • Úvod do dopravy
 • Náklady na přepravu
 • Stanovení ceny za přepravu
 • Výběr druhu dopravy
 • Základní pojmy z dopravy a přepravy
 • Úvod do logistických technologií
 • Kanban
 • Just in Time
 • Hub and Spoke

Skladová a manipulační technika pro 1. ročník

 • Význam skladování
 • Funkce skladů
 • Skladové prostory, druhy skladů
 • Organizační uspořádání skladu
 • Členění materiálu a zboží
 • Skladování nebezpečných druhů materiálu a zboží
 • Palety
 • Přepravně manipulační (ložné) jednotky
 • Manipulace se zásobami ve skladu
 • Manipulační jednotka
 • Druhy obalů
 • Funkce obalů
 • Mechanizační prostředky
 • Dopravní vozíky
 • Dopravníky
 • Jeřáby
 • Regálové zakladače
 • Ostatní jednoduché manipulační prostředky
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Bezpečnostně-technické požadavky na provoz mech. prostředků

Skladová a manipulační technika 2. a 3. ročník

 • Skladování palet - paletizace
 • Druhy regálů
 • Výškové a řadové regály
 • Automatizované skladové systémy
 • Porovnání automatizovaných a manuálních skladových systémů
 • Blokové skladování palet
 • Volné stohování
 • Blokové skladování – ČSN 26 9030
 • Skladování zboží
 • Pohyb zboží ve skladu
 • Průtok zboží skladem
 • Průtokové sklady
 • Převzetí a příjem zboží
 • Předání zboží k uskladnění
 • Vyskladňování zboží
 • Vychystávání zboží
 • Expedice
 • Zásady práce v útvaru expedice
 • Kontrola a balení zboží
 • Doklady k expedici
 • Přeprava zboží
 • Druhy dopravy
 • Železniční doprava
 • Silniční doprava
 • Letecká doprava
 • Vodní doprava
 • Potrubní, pásová a kombinovaná doprava
 • Duhy dopravních prostředků
 • Silniční motorová vozidla, hlavní části automobilů
 • Železniční vagóny, části vagónů
 • Lodě a jejich hlavní části
 • Letadla a jejich hlavní části
 • Ochrana zboží během přepravy - obaly
 • Vliv dopravy na zboží během přepravy
 • Způsoby ložení zboží v dopravním prostředku
 • Vnitroskladová doprava
 • Systémy vnitroskladové dopravy
 • Mimopodniková doprava
 • Volba způsobu mimopodnikové dopravy
 • Porovnání – vlastní a cizí doprava

Odborný výcvik

 • Zvláštní úprava textu EPS, PC
 • Vypracování jednoduchých tabulek
 • Normalizovaná úprava písemností
 • Náležitosti dopisu
 • Struktura dopisu, psaní textu obchodního dopisu
 • Vyplňování běžných tiskopisů
 • Písemnosti při uzavírání obchodních smluv, poptávka a nabídka
 • Písemnosti při uzavírání obchodních smluv, objednávka, kupní smlouva
 • Odvolávka, přepravní dispozice, návěští zásilky (avízo)
 • Dodací list, faktura
 • Reklamace (výtka) a odpovědi na reklamace
 • Urgence (pobídky), odpovědi na urgence
 • Upomínky úhrady faktury, odpovědi na upomínky, obchodní žaloba
 • Informace, evidence, členění dokladů, pravidla vedení evidence
 • Tiskopisy používané ve skladovém hospodářství
 • Vážení, druhy vah a použití, jednotky
 • Reklamace, reklamační řád, reklamační protokoly
 • Administrativní práce ve skladovém hospodářství
 • Písemný styk s dopravními organizacemi
 • Provádění inventarizace, inventurní soupisy

< Zpět