Projekty

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Logo projektu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), rozhodlo o poskytnutí dotace projektu s názvem

„Uč se a uč!“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008088
  
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název prioritní osy: PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo a název výzvy: 02_16_35 Šablony pro SŠ a VOŠ: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
Identifikační údaje žadatele: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, 18383696

Cíl a přínos projektu: Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pomůže škole při společném vzdělávání žáků. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, dále zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy žáků včetně posílení jejich připravenosti pro trh práce. Realizace projektu také napomůže sociální integraci žáků.

Realizované aktivity:
III./1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
III./2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (inkluze, čtenářská gramotnost)
III./2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin (mentoring)
III./2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (výchovné poradenství)
III./2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin (prevence sociálně patologických jevů)
III./4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 

Předpokládané období realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

 

Projekt ,,Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje"

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje

Základní charakteristika a cíle projektu

Projekt je zaměřen na podporu přírodovědných a technických oborů vzdělání. Na základě situace ve strojírenství, kdy je v tomto odvětví  nedostatek kvalifikovaných pracovníků škola reaguje na potřeby zaměstanavatelů a realizuje v rámci projektu ,,Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje" tyto aktivity:

 • Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování
 • Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupeny v rámci projektu – bude-li to charakter zakoupeného vybavení vyžadovat
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků v metodách a formách práce
 • Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků střední školy, kdy obsahová náplň musí navazovat na školní vzdělávací programy příslušné školy
 • Vytvoření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností
 • Dlouhodobá spolupráce střední školy a vysokých škol vedoucí k udržení, zvýšení zájmu žáků středních škol o studium technických a přírodovědných oborů
 • Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů
 • Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru k přípravě školních, žákovských projektů zaměřených na popularizaci tohoto typu vzdělávání
 • Stavební úpravy školy, které budou nezbytné pro rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání
 • Sdílení učeben, dílen,  laboratoří střední školy pro povinnou výuku žáků základních škol a spolupráce se zaměstnavateli nebo jejich zástupci v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání
 • Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání pro žáky základních škol s využitím moderních učeben, dílen, laboratoří.
 • Programy vzájemného učení, kde žáci střední školy připravují a realizují pro žáky základních škol vzdělávací aktivity, projekty zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání. Aktivitu je možné realizovat formou povinné výuky nebo volnočasových aktivit, popř. formou exkurzí žáků základních škol do střední školy, kdy realizace těchto vzdělávacích aktivit, projektů bude probíhat v rámci těchto exkurzí
 • Spolupráce základních škol a střední školy se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje
 • Využití výstupů vzniklých v rámci projektu na podporu badatelsky orientovaného vzdělávání s přírodovědným a technickým zaměřením
 • Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na střední škole, včetně tvorby učebnic a vzdělávacích materiálů pro žáky
 • Tvorba cizojazyčných slovníků, které budou následně využity ve výuce technických a přírodovědných předmětů na střední škole
 • Zapojení rodilého mluvčího, odborníka z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů na střední škole jako druhého pedagoga ve výuce

< Zpět

Simulátor svařování pro výuku budoucích svářečů

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov jako partner projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“, který je zaměřen zejména na zvýšení zájmu žáků základních škol o technické obory, pořídila simulátor svařování. Tento přístroj umožňuje nácvik svářecích operací ve virtuálním prostředí. Přístroj simuluje různé metody a režimy svařování, které si žák procvičuje a zároveň umožňuje sledovat učiteli jeho práci na monitoru. Jak tento přístroj pracuje si mohou vyzkoušet žáci základních škol, kteří v rámci projektu vykonávají projektové dny, a tím si mohou vyzkoušet, jak pracuje svářeč což je velmi žádaná profese na trhu práce.

Simulátor svařování bude předveden na výstavě Vzdělání 2015 ve dne 4-5. listopadu 2014 ve Sportovní hale Chomutov.


< Zpět

Exkurze učitelů ZŠ na průmyslové zóně TRIANGLE

Ve dnech 21. a 23. 10. 2014 uspořádala Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov jako partner projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“, ve spolupráci s SPZ Triangle p.o. exkurzi pedagogických pracovníků základních škol okresu Chomutov ve významných podnicích, které podnikají na průmyslové zóně TRIANGLe. Exkurze byly spojeny s besedou s HR managementem firem a účastníci si v diskuzi vyměňovali zkušenosti zaměřené na požadavky zaměstnavatelů na své zaměstnance a problematiku přípravy a zvýšení zájmu žáků základních škol o technická povolání. Exkurzí se zúčastnilo 27 učitelů základních škol a také ředitelka OHK Chomutov a pracovníci úřadů práce.

Z exkurze vyplynula stále zvyšující se potřeba po odborných pracovnících technického zaměření (např. obráběči kovů, zámečníci, operátoři výrobních linek) ale také pracovníků středního managementu v pozici mistrů, předáků, projektantů a pracovníků v oblasti logistiky. Poznatky, které vyplynuly z této akce, budou využívat učitelé základních škol ve svých hodinách a při přípravě žáků na budoucí povolání, což je také hlavní záměr projektu v rámci kterého se akce uskutečnily.


< Zpět

Věda pro život, život pro vědu

Projekt OPVK CZ.1.07/2.3.00/45.0029

Cílem projektu je systematická příprava lidských zdrojů v Ústeckém a Karlovarském kraji pro podporu vzdělávání v přírodovědných a technických oborech (PTO) a jejich popularizaci. Projekt inovativně propojuje všechny subjekty ve vzdělávacím řetězci od akademických pracovníků vysokých škol (VŠ) přes pedagogy vyšších odborných škol a středních škol (VOŠ, SŠ) až k jejich studentům a žákům. Projektu se účastní řešitel a 7 partnerů – CSVŠ v.v.i, dvě fakulty veřejných vysokých škol, vyšší odborná a střední škola a čtyři střední školy:

 1. Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Praha;
 2. Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem;
 3. Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze, pracoviště Děčín;
 4. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín;
 5. Gymnázium Cheb;
 6. Gymnázium Děčín;
 7. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov;
 8. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov.


Projekt obsahuje 7 klíčových aktivit:

  • KA1 vzdělávání akademických a výzkumných pracovníků,
  • KA2 vzdělávání učitelů SŠ a VOŠ,
  • KA3 vzdělávání zájemců o PTO z řad žáků a studentů SŠ a VOŠ,
  • KA4 vzdělávání těchto zájemců v rámci mimoškolních aktiv a exkurzí,
  • KA5 vyhledávání nových talentů v PTO prostřednictvím projektové soutěže,
  • KA6 mapování situace ve výuce a popularizaci PTO na SŠ a VOŠ,
  • KA7 navržení systematické a dlouhodobé spolupráce škol s příbuzným zaměřením, rozšiřování výsledků projektu.

   Další informace jsou dostupné z: http://www.vez-opvk.cz/

   < Zpět

Úvod do světa práce – průřezové téma

 • Rodinný rozpočet
 • Sociální a zdravotní pojištění
 • Pracovní poměr
 • Ukončení pracovního poměru
 • Vzdělání, celoživotní vzdělávání
 • Trh práce, rekvalifikace
 • Nezaměstnanost
 • Hledání zaměstnání
 • Úřad práce
 • Hospodaření podniku
 • Motivační a průvodní dopis
 • Životopis
 • Platební styk
 • Přijímací pohovor
 • Pracovní smlouva
 • Výpočet mzdy
 • Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, BOZP
 • Profesní etika
 • Etické zásady v podnikání
 • Jak začít podnikat, podnikatelský záměr

  < Zpět

Kurz svařování ZK 135

Autor: Stanislav Němec      e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Práce ve svařovnách, BOZP
 • Hygiena práce ve svařovnách, zdravotní rizika
 • Zásady požární bezpečnosti ve svařovnách
 • Oceli, základní legující prvky
 • Základní skupiny ocelí
 • Značení ocelí
 • Svařitelnost ocelí
 • Tepelné zpracování ocelí
 • Druhy drátů, volba přídavných materiálů
 • Operativní vlastnosti drátů, označování              
 • Plyny ve svařování, vlastnosti plynů
 • Ohmův zákon, stejnosměrný, střídavý a usměrněný proud
 • Transformátory, usměrňovače, měniče
 • Jednofázový, třífázový proud, zapojení, polarita při svařování
 • El. oblouk, foukání el. oblouku, příčiny, možnosti odstranění
 • Svařovací zdroje
 • Obsluha svařovacích zdrojů
 • Podavač materiálu
 • Výklad ČSN 050705
 • Vady ve svarech. Výklad ČSN EN ISO 5817
 • Označování svarů na výkresech
 • Polohy svařování, označování metod svařování
 • Platnost zkoušek a rozsah oprávnění, opakovací zkoušky
 • Destruktivní zkoušky
 • Nedestruktivní zkoušky
 • Vznik vnitřních vad ve svarech
 • Vznik vnějších vad ve svarech
 • Deformace a pnutí
 • Druhy deformací, tepelný příkon
 • Postupy na zmenšení pnutí a odstranění deformací
 • Princip svařování MAG
 • Příprava materiálu před svařováním
 • Seznámení se zařízením a pracovištěm MAG
 • Návary v poloze PA, zapálení oblouku
 • Svařování koutových svarů, poloha PA
 • Svařování koutových svarů, poloha PB
 • Svařování koutových svarů, poloha PF
 • Svařování tupých svarů, příprava materiálu
 • Svařování tupých svarů, svarová mezera, svařování kořenové vrstvy
 • Svařování tupých svarů, svařování výplňové a krycí vrstvy
 • Princip svařování plamenem, zařízení pro svařování
 • Plyny pro svařování, redukční ventily
 • Řezání kyslíkem
 • Řezání kyslíkem II, chyby při řezání        
 • Svařování tupých I svarů
 • Svařování koutových svarů
 • Svařování tupých V svarů
 • Svařování trubek vpřed
 • Svařování trubek vzad
 • Řezání přenosným dílenským strojem
 • Princip svařování ROE, zařízení pro svařování
 • Obalené elektrody
 • Svařování koulových svarů
 • Svařování tupých svarů
 • Navařování
 • Princip svařování TIG, zařízení pro svařování, plyny
 • Příslušenství pro svařování TIG
 • Svařování oceli
 • Svařování nerez
 • Svařování AL

  < Zpět

Zámečník

Obor vzdělání Zámečník přehled zpracovaných DUM

Autor: Sláma Jiří       e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odborný výcvik

Ruční zpracování kovů

 • Měřidla
 • Orýsování
 • Pilování rovinných ploch
 • Pilování tvarových ploch
 • Střihání
 • Sekání a probíjení
 • Vrtání
 • Zahlubování a vystružování
 • Řezání závitů
 • Rovnání a ohýbání
 • Nýtování
 • Vypilování a slícování
 • Zaškrabávání, zabrušování a lapování
 • Vinutí pružin
 • Ruční broušení
 • Ostření nástrojů
 • Ruční kování a tepelné zpracování kovů
 • Pájení na měkko
 • Prostorové orýsování
 • Povrchová úprava

Soustružení

 • Typy soustruhů a jejich základní části
 • Soustružnické nože, druhy, použití
 • Způsoby upínání obrobků
 • Volba a nastavení řezných podmínek
 • Soustružení válcových ploch vnějších
 • Soustružení válcových ploch vnitřních
 • Soustružení čelních ploch
 • Vrtání na soustruzích
 • Vyhrubování a vystružování
 • Soustružení zápichů a upichování
 • Řezání závitů závitníky a závitovými očky
 • Řezání závitů kruhovými závitovými čelistmi
 • Soustružení kuželových ploch vnějších
 • Soustružení kuželových ploch vnitřních
 • Soustružení závitů  nožem
 • Příprava a výroba tvarových nožů
 • Soustružení pomocí kopírovacího zařízení
 • Dokončovací práce, pilování, leštění a rýhování
 • Řezání lichoběžníkových závitů jednochodých a vícechodých
 • Soustružení výstředníkových součástek, upínání a soustružení excentrů


Frézování

 • Rozdělení frézek
 • Rozdělení nástrojů
 • Upínání součástí – přípravky
 • Základy teorie řezání při frézování
 • Měřící a kontrolní nástroje, měřidla
 • Frézování rovinných ploch válcovou frézou
 • Frézování rovinných ploch čelní frézou
 • Frézování výřezů v hranolech
 • Frézování klínových drážek
 • Frézování oblých ploch podle orýsování
 • Frézování na otočném kruhovém stole
 • Kopírování
 • Tvarové frézování
 • Popis universálního dělícího přístroje
 • Frézování čtvercového průřezu
 • Frézování drážek na hřídeli
 • Přímé a nepřímé dělení
 • Frézování zubů
 • Frézování ozubených kol
 • Základní veličiny čelních ozubených kol, měření charakteristických hodnot zubů


Strojnictví
 

 • Spoje se silovým stykem
 • Spoje s tvarovým stykem
 • Spoje s materiálovým stykem
 • Hřídele
 • Ložiska
 • Hřídelové spojky
 • Potrubí a příslušenství
 • Mechanické převody - řemenové převody, variátory
 • Mechanické převody - řetězové převody a převody ozubenými koly
 • Pohybové mechanismy obráběcích strojů
 • Zvláštní druhy spojek
 • Ozubená kola a převody
 • Klikový a vačkový mechanismus
 • Čerpadla
 • Kompresory a ventilátory
 • Mechanické - turbíny
 • Mechanické - spalovací motory
 • Mechanické - letecké a raketové motory
 • Hydraulické – hydrogenerátory a hydromotory
 • Elektrické - generátory a motory


Strojírenská technologie

 • Fyzikální vlastnosti
 • Chemické vlastnosti
 • Mechanické vlastnosti
 • Technologické vlastnosti
 • Mechanické zkoušky statické a dynamické
 • Zkoušky technologické
 • Zkoušky nedestruktivní
 • Kovové materiály - rozdělení a značení
 • Výroba surového železa
 • Výroba oceli - rozdělení a značení
 • Výroba litiny - rozdělení a značení
 • Neželezné kovy a jejich slitiny - dělení a značení
 • Práškové materiály - výroba, použití
 • Nekovové materiály - druhy
 • Plasty - rozdělení
 • Pomocné materiály - lepidla, tmely, pojiva
 • Krystalická stavba kovů
 • Rovnovážný diagram Fe - C
 • Kalení, žíhání, popouštění
 • Chemicko tepelné zpracování
 • Výroba polotovarů odléváním - technologie
 • Modelování - postup, modely, zařízení
 • Výroba forem - formovací směsi, formování
 • Tavení, odlévání, úprava odlitků
 • Pece
 • Tváření kovů za tepla
 • Volné a zápustkové kování
 • Protlačování a válcování
 • Výroba trubek
 • Tažení kovů za studena - stříhání, ohýbání, tažení
 • Tváření plastů
 • Tavné a tlakové svařování
 • Svařování plamenem a elektrickým obloukem
 • Pájení a lepení
 • Spojování nekovů
 • Spojování kovů s nekovy
 • Koroze kovů a nekovů
 • Druhy a typy koroze
 • Způsob odstranění koroze
 • Ochrana proti korozi - povrchové úpravy

 

< Zpět 

 

 

Typy soustruhů a jejich základní části
Soustružnické nože, druhy, použití
Způsoby upínání obrobků
Volba a nastavení řezných podmínek
Soustružení válcových ploch vnějších
Soustružení válcových ploch vnitřních
Soustružení čelních ploch
Vrtání na soustruzích
Vyhrubování a vystružování
Soustružení zápichů a upichování
Řezání závitů závitníky a závitovými očky
Řezání závitů kruhovými závitovými čelistmi
Soustružení kuželových ploch vnějších
Soustružení kuželových ploch vnitřních
Soustružení závitů  nožem
Příprava a výroba tvarových nožů
Soustružení pomocí kopírovacího zařízení
Dokončovací práce, pilování, leštění a rýhování
Řezání lichoběžníkových závitů jednochodých a vícechodých
Soustružení výstředníkových součástek, upínání a soustružení excentrů

Obráběč kovů

Obor vzdělání Obráběč kovů: přehled zpracovaných DUM

Autor: Sláma Jiří       e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odborný výcvik

Ruční zpracování kovů

 • Měřidla
 • Orýsování
 • Pilování rovinných ploch
 • Pilování tvarových ploch
 • Střihání
 • Sekání a probíjení
 • Vrtání
 • Zahlubování a vystružování
 • Řezání závitů
 • Rovnání a ohýbání
 • Nýtování
 • Vypilování a slícování
 • Zaškrabávání, zabrušování a lapování
 • Vinutí pružin
 • Ruční broušení
 • Ostření nástrojů
 • Ruční kování a tepelné zpracování kovů
 • Pájení na měkko
 • Prostorové orýsování
 • Povrchová úprava

Soustružení

 • Typy soustruhů a jejich základní části
 • Soustružnické nože, druhy, použití
 • Způsoby upínání obrobků
 • Volba a nastavení řezných podmínek
 • Soustružení válcových ploch vnějších
 • Soustružení válcových ploch vnitřních
 • Soustružení čelních ploch
 • Vrtání na soustruzích
 • Vyhrubování a vystružování
 • Soustružení zápichů a upichování
 • Řezání závitů závitníky a závitovými očky
 • Řezání závitů kruhovými závitovými čelistmi
 • Soustružení kuželových ploch vnějších
 • Soustružení kuželových ploch vnitřních
 • Soustružení závitů  nožem
 • Příprava a výroba tvarových nožů
 • Soustružení pomocí kopírovacího zařízení
 • Dokončovací práce, pilování, leštění a rýhování
 • Řezání lichoběžníkových závitů jednochodých a vícechodých
 • Soustružení výstředníkových součástek, upínání a soustružení excentrů


Frézování

 • Rozdělení frézek
 • Rozdělení nástrojů
 • Upínání součástí – přípravky
 • Základy teorie řezání při frézování
 • Měřící a kontrolní nástroje, měřidla
 • Frézování rovinných ploch válcovou frézou
 • Frézování rovinných ploch čelní frézou
 • Frézování výřezů v hranolech
 • Frézování klínových drážek
 • Frézování oblých ploch podle orýsování
 • Frézování na otočném kruhovém stole
 • Kopírování
 • Tvarové frézování
 • Popis universálního dělícího přístroje
 • Frézování čtvercového průřezu
 • Frézování drážek na hřídeli
 • Přímé a nepřímé dělení
 • Frézování zubů
 • Frézování ozubených kol
 • Základní veličiny čelních ozubených kol, měření charakteristických hodnot zubů


Strojnictví
 

 • Spoje se silovým stykem
 • Spoje s tvarovým stykem
 • Spoje s materiálovým stykem
 • Hřídele
 • Ložiska
 • Hřídelové spojky
 • Potrubí a příslušenství
 • Mechanické převody - řemenové převody, variátory
 • Mechanické převody - řetězové převody a převody ozubenými koly
 • Pohybové mechanismy obráběcích strojů
 • Zvláštní druhy spojek
 • Ozubená kola a převody
 • Klikový a vačkový mechanismus
 • Čerpadla
 • Kompresory a ventilátory
 • Mechanické - turbíny
 • Mechanické - spalovací motory
 • Mechanické - letecké a raketové motory
 • Hydraulické – hydrogenerátory a hydromotory
 • Elektrické - generátory a motory


Strojírenská technologie

 • Fyzikální vlastnosti
 • Chemické vlastnosti
 • Mechanické vlastnosti
 • Technologické vlastnosti
 • Mechanické zkoušky statické a dynamické
 • Zkoušky technologické
 • Zkoušky nedestruktivní
 • Kovové materiály - rozdělení a značení
 • Výroba surového železa
 • Výroba oceli - rozdělení a značení
 • Výroba litiny - rozdělení a značení
 • Neželezné kovy a jejich slitiny - dělení a značení
 • Práškové materiály - výroba, použití
 • Nekovové materiály - druhy
 • Plasty - rozdělení
 • Pomocné materiály - lepidla, tmely, pojiva
 • Krystalická stavba kovů
 • Rovnovážný diagram Fe - C
 • Kalení, žíhání, popouštění
 • Chemicko tepelné zpracování
 • Výroba polotovarů odléváním - technologie
 • Modelování - postup, modely, zařízení
 • Výroba forem - formovací směsi, formování
 • Tavení, odlévání, úprava odlitků
 • Pece
 • Tváření kovů za tepla
 • Volné a zápustkové kování
 • Protlačování a válcování
 • Výroba trubek
 • Tažení kovů za studena - stříhání, ohýbání, tažení
 • Tváření plastů
 • Tavné a tlakové svařování
 • Svařování plamenem a elektrickým obloukem
 • Pájení a lepení
 • Spojování nekovů
 • Spojování kovů s nekovy
 • Koroze kovů a nekovů
 • Druhy a typy koroze
 • Způsob odstranění koroze
 • Ochrana proti korozi - povrchové úpravy

 

< Zpět 

 

 

Typy soustruhů a jejich základní části
Soustružnické nože, druhy, použití
Způsoby upínání obrobků
Volba a nastavení řezných podmínek
Soustružení válcových ploch vnějších
Soustružení válcových ploch vnitřních
Soustružení čelních ploch
Vrtání na soustruzích
Vyhrubování a vystružování
Soustružení zápichů a upichování
Řezání závitů závitníky a závitovými očky
Řezání závitů kruhovými závitovými čelistmi
Soustružení kuželových ploch vnějších
Soustružení kuželových ploch vnitřních
Soustružení závitů  nožem
Příprava a výroba tvarových nožů
Soustružení pomocí kopírovacího zařízení
Dokončovací práce, pilování, leštění a rýhování
Řezání lichoběžníkových závitů jednochodých a vícechodých
Soustružení výstředníkových součástek, upínání a soustružení excentrů

Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří

Název projektu:                     Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří 

Realizátor:                             Ústecký kraj

Finanční zdroj:                       Regionální operační program NUTS Severozápad

                                              9.1 Regenerace a rozvoj měst                       

                                              9. 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Celkové náklady projektu:    11 082 006,00 Kč

Výše dotace z ERDF:              7 693 655,05 Kč

Termín realizace projektu:    02. 01. 2014 – 31. 12. 2014

Základní charakteristika a cíle projektu

V současné době nabízí škola širokou škálu oborů zaměřených na agropodnikání, strojírenství, opravy motorových vozidel, dále pak studium obchodních oborů a služeb. Výuka všech těchto oborů navazuje na aktuální požadavky trhu práce a je koncipována jako interdisciplinární se zahrnutím oborové provázanosti. Kvalitu výuky zvyšuje škola zapojením do národních systémových projektů. Škola se také snaží aktuálně reagovat na potřeby zaměstnavatelů v regionu. Snaží se nejen aktualizovat učební plány jednotlivých oborů podle vývoje reálných potřeb trhu práce, ale také zavádět obory nové, které by pokryly poptávku zaměstnavatelů a zajistily by svým absolventům vyšší šanci na uplatnění na trhu práce. Od školního roku 2013/2014 tak byly zavedeny tři nové obory - zednické práce, zemědělské práce a zahradnické práce. Nezadržitelný vývoj materiálů a technologií obratem používaných a aplikovaných v praxi vytváří soustavný tlak na technické a technologické vybavení školy a na potřebu jeho neustálé modernizace a doplňování tak, aby vyučované obory neztrácely kontakt s realitou a praxí zaměstnavatelů. Přes snahu školy o průběžné doplňování technického a technologického vybavení dochází k jeho zastarávání. Opotřebované stroje a vybavení zvyšují náklady školy na jejich údržbu a opravy. Nezanedbatelná je i vyšší spotřeba silové energie na starých strojích, které tak nesplňují moderní požadavky na optimalizaci využívání neobnovitelných zdrojů energie a využívání environmentálně šetrných technologií. Nedostatečná obnova vybavení neumožňuje adekvátně reagovat na požadavky zaměstnavatelů a zavádět nové technologie do výuky stávajících oborů.

Specifické cíle projektu:

Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím rekonstrukce a vybavení prostoru pro výuku strojírenských oborů a vybavení na údržbu strojů a zařízení používaných při praktické výuce.

Zvolená strategie vedoucí k dosažení cíle zahrnuje následující kroky a principy:

 • zlepšení a modernizace vybavení výukových prostor sloužících bezprostředně ke vzdělávání ve studijních oborech,
 • zlepšení a modernizace vybavení prostor sloužících pro výuku obecně vzdělávacích předmětů,
 • zlepšení a modernizace technického zabezpečení provozu školy.

< Zpět

Šití oděvů

Obor vzdělání Šití oděvů: přehled zpracovaných DUM

Autor: Krista Straková     e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Šití výrobků, šití oděvů, tvarování šitých výrobků žehlením

 • Chňapka  
 • Šlová zástěra  
 • Sedák  
 • Polštář  
 • Polštář patchwork  
 • Kosmetický kufřík  
 • Taška s přeplátovanými švy 
 • Prostírání technikou patchwork 
 • Pánské pracovní kalhoty  
 • Pánská pracovní halena  
 • Dámské pracovní kalhoty  
 • Dámská pracovní halena  
 • Sukně   Dámská halenka  
 • Dámské kalhoty  
 • Kalhoty s laclem  
 • Členěná pasová zástěra  
 • Přikrývka technikou patchwork  
 • Žehlení - pomůcky  
 • Žehlení

 

Autor: Květa Žižková     e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Strojové šití, šití částí oděvů

 • Rovné šití, zapošívání  
 • Tvarované šití, našívání tvarů  
 • Druhy švů, rozdělení, použití  
 • Švy spojovací a začišťovací  
 • Švy lemovací  
 • Límce  
 • Košilový límec  
 • Rukávové rozparky - druhy  
 • Klasický košilový rozparek  
 • Manžety  
 • Kapsy - druhy a použití  
 • Technologický postup kapsy  
 • Záševky  
 • Zapínání na povlečení  
 • Zapínání na zip  
 • Zapínání s podsádkou, légou  
 • Délky, druhy začištění  
 • Pasový límec  
 • Zapínání pánských kalhot na knoflíky  
 • Úprava průkrčníku


Autor:
Květa Karlová    e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Základy o strojích, stříhání, šití a údržbě oděvů

 • Zásady polohování  
 • Vývoj šicích strojů a rozdělení šicích strojů  
 • Práce s časopisem  
 • Údržba strojů  
 • Příprava stroje před šitím  
 • Dírky  
 • Střihová šablona  
 • Určování spotřeby materiálu   
 • Oddělovací proces  
 • Symboly  
 • Praní a čištění  
 • Rozdělení oděvní přípravy  
 • Délky  
 • Nitě  
 • Rozdělení a význam kapes  
 • Druhy zapínání  
 • Zapínání u košil  
 • Technologický postup kalhot  
 • Druhy pasových límců  
 • Technologický postup dámské halenky

 

< Zpět