Projekty

 

 NextGenerationEU  NPO  MSMT

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace se ve školním roce 2021/2022 zapojila do programu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy.

Tento Národní plán doučování spustilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky a neziskovými organizacemi. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

 < Zpět

 

Projekt Kompetence 4.0

PROJEKT KOMPETENCE 4.0
 
mpsv zamestnanost
 
Škola je partnerem projektu KOMPETENCE 4.0.
Projekt Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce - Kompetence 4.0. Tento projekt se realizuje v rámci operačního programu Zaměstnanost a financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Projekt Kompetence 4.0

PROJEKT KOMPETENCE 4.0
 
mpsv zamestnanost
 
Škola je partnerem projektu KOMPETENCE 4.0.
Projekt Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce - Kompetence 4.0. Tento projekt se realizuje v rámci operačního programu Zaměstnanost a financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
 

Spolu po Covidu

Spolu po COVIDu
Projekt: Spolu po COVIDu – členem komunity aktivně, v pohodě a bezpečně
Evidenční číslo projektu: 0054/13/SPC/2021
Projekt je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zaměřené na realizaci třídenních pobytových programů pro žáky 1. a 2. ročníků, kteří se vzdělávají v některém z oborů vzdělání kategorie  H nebo E a jejich pedagogických pracovníků.
Projekt se realizuje jako 6 pobytových programů pro jednotlivé třídní kolektivy žáků školy nebo jiné skupiny žáků např. z oborů vzdělání kadeřník, kuchař-číšník, operátor skladování, mechanik opravář motorových vozidel, opravář zemědělských strojů atd. Obsahem pobytů je podpořit aktivity zaměřené na primární prevenci rizikového chování a podporu duševního zdraví u žáků a na budování aktivního přístupu žáků a pedagogů ke společenským a globálním tématům. Konání těchto pobytů má význam také pro snižování negativních dopadů, které přinesla epidemiologická situace v minulém školním roce a s ní spojené výrazné omezení prezenční výuky a tedy i vzájemných interakcí mezi žáky a žáky a jejich pedagogy. Realizované pobytové programy vedou k upevňování dobrých vztahů mezi žáky a třídními kolektivy a podpoře zdravého klimatu školy.
Obsahová stránka aktivit jednotlivých pobytových programů je rozdělena tři okruhy:
Primární prevence rizikového chování a podpora duševního zdraví u žáků (11 hodin) – podpora navázáni sociálních vazeb v třídním kolektivu, zajištění bezpečného klimatu třídy i školy, rozvoj komunikačních dovedností žáků s cílem vytvářet pozitivní vzájemné vztahy mezi žáky, ale i mezi žáky a pedagogy, podporovat vzájemnou důvěru a úctu, stanovit pravidla vzájemného chování v třídním kolektivu, poznávání týmových rolí, podpora vzájemné pomoci, nácvik dovedností řešení konfliktů, zvládání stresu, budování odolnosti vůči negativním vlivům.
Globální rozvojové vzdělávání u žáků (5 hodin) – rozvoj solidarity a angažovanosti žáků ve společnosti, odpovědnost za vlastní chování v rámci komunity, za komunitu, vedení jedince k respektu a toleranci k odlišnostem.
Globální rozvojové vzdělávání u pedagogických pracovníků (3 hodiny) – motivace k práci s danými tématy ve výuce, navázání spolupráce s dalšími institucemi a zvýšení informovanosti o metodické podpoře a možnosti využití dostupných výukových materiálů a programů.
Jednotlivé pobytové programy:
20. – 22. 10. 2021         třída K2B a K2A (středisko Kadaň)
1. – 3. 11. 2021             třída OZS1 a OZS2 (středisko Chomutov, Cihlářská)
1. – 3. 11. 2021             žáci 1. a 2. ročníků střediska Jirkov
3. – 5. 11. 2021             třída KČ1A (středisko Chomutov, Cihlářská)
8. – 10. 11. 2021           třída 2.SA (středisko Chomutov, Pražská)
24. – 26. 11. 2021         třída 2.AB (středisko Chomutov, Pražská)
 

Desatero pro primární prevenci

DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI
presafe-logoŠkola se zapojila do projektu „Desatero pro primární prevenci“ spolku Presafe Brno, který je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (projekt č. 2280/2021-3).
Posláním spolku Presafe je podpora činností vedoucích k prevenci sociálně patologických jevů (kriminality, rizikového chování, závislostí aj.) ve společnosti a zvyšování kompetencí laické i odborné veřejnosti v oblasti bezpečného chování při kontaktu s osobami ohroženými sociálně patologickými jevy.
Prevence rizikového chování
Cílem vzdělávacích kurzů, které projekt nabízí, je seznámit žáky základních a středních škol s komplexním souborem rizik označovaných jako rizikové chování. V průběhu jednotlivých přednášek se žáci seznámí s jednotlivými druhy těchto jevů, příčinami jejich vzniku, způsoby preventivního chování, ochrany před nimi a také důsledky, jež tyto jevy mohou způsobit.
Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2),
reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Logolink OP VVV hor barva cz
Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč. žáků nadaných.
Projekt řeší problematiku předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, které jsou vzhledem ke struktuře obyvatelstva a počtu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji značným problémem. Soustřeďuje se na problematiku společného vzdělávání, tak aby docházelo nejen k rozvoji žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vč. žáků nadaných a jejich začlenění do školního prostředí, ale zároveň chce podpořit i pedagogické pracovníky v jejich odbornosti a metodickém vedení jak žáků se SVP, tak i nadaných žáků.
Cílem projektu je podpořit pedagogické pracovníky v rozvoji vědomostí, znalostí a kompetencí zaměřených na společné vzdělávání, zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných, podpořit žáky se SVP v komunikačních dovednostech. Dále projekt cílí na propojení vzdělávání s provázaností na trh práce (oblast kariérového poradenství), zmonitorování hlavních příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání a snížení jejich množství. Cílem projektu je také zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a školním akčním plánu.
Aktivity projektu:
- Řízení projektu
- Rozvoj kariérového poradenství
- Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
- Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
- Šablony SŠ a VOŠ III (Podpora škol formou jednotkových nákladů)
Podrobné informace o projektu a jednotlivých klíčových aktivitách včetně realizovaných a plánovaných akcí naleznete zde: https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji-uk-ikap-b2

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Logo projektu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Šablony II podle §14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů rozhodlo o poskytnutí dotace projektu s názvem
„Uč se a uč II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016261
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_065
Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v
Identifikační údaje žadatele: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, 18383696
Cíl a přínos projektu: Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pomůže škole při společném vzdělávání žáků, přispěje k prevenci předčasného ukončování studia. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a dále zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy žáků včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Také napomůže sociální integraci žáků.
 
Realizované aktivity:
2.III/2 Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ
2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, jazyková gramotnost, výchova k podnikavosti, osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků)
2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 
Předpokládané období realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Logo projektu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), rozhodlo o poskytnutí dotace projektu s názvem

„Uč se a uč!“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008088
  
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název prioritní osy: PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo a název výzvy: 02_16_35 Šablony pro SŠ a VOŠ: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
Identifikační údaje žadatele: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, 18383696

Cíl a přínos projektu: Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pomůže škole při společném vzdělávání žáků. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, dále zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy žáků včetně posílení jejich připravenosti pro trh práce. Realizace projektu také napomůže sociální integraci žáků.

Realizované aktivity:
III./1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
III./2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (inkluze, čtenářská gramotnost)
III./2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin (mentoring)
III./2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (výchovné poradenství)
III./2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin (prevence sociálně patologických jevů)
III./4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 

Předpokládané období realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

 < Zpět

Projekt ,,Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje"

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje

Základní charakteristika a cíle projektu

Projekt je zaměřen na podporu přírodovědných a technických oborů vzdělání. Na základě situace ve strojírenství, kdy je v tomto odvětví  nedostatek kvalifikovaných pracovníků škola reaguje na potřeby zaměstanavatelů a realizuje v rámci projektu ,,Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje" tyto aktivity:

 • Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování
 • Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupeny v rámci projektu – bude-li to charakter zakoupeného vybavení vyžadovat
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků v metodách a formách práce
 • Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků střední školy, kdy obsahová náplň musí navazovat na školní vzdělávací programy příslušné školy
 • Vytvoření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností
 • Dlouhodobá spolupráce střední školy a vysokých škol vedoucí k udržení, zvýšení zájmu žáků středních škol o studium technických a přírodovědných oborů
 • Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů
 • Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru k přípravě školních, žákovských projektů zaměřených na popularizaci tohoto typu vzdělávání
 • Stavební úpravy školy, které budou nezbytné pro rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání
 • Sdílení učeben, dílen,  laboratoří střední školy pro povinnou výuku žáků základních škol a spolupráce se zaměstnavateli nebo jejich zástupci v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání
 • Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání pro žáky základních škol s využitím moderních učeben, dílen, laboratoří.
 • Programy vzájemného učení, kde žáci střední školy připravují a realizují pro žáky základních škol vzdělávací aktivity, projekty zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání. Aktivitu je možné realizovat formou povinné výuky nebo volnočasových aktivit, popř. formou exkurzí žáků základních škol do střední školy, kdy realizace těchto vzdělávacích aktivit, projektů bude probíhat v rámci těchto exkurzí
 • Spolupráce základních škol a střední školy se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje
 • Využití výstupů vzniklých v rámci projektu na podporu badatelsky orientovaného vzdělávání s přírodovědným a technickým zaměřením
 • Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na střední škole, včetně tvorby učebnic a vzdělávacích materiálů pro žáky
 • Tvorba cizojazyčných slovníků, které budou následně využity ve výuce technických a přírodovědných předmětů na střední škole
 • Zapojení rodilého mluvčího, odborníka z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů na střední škole jako druhého pedagoga ve výuce

< Zpět

Simulátor svařování pro výuku budoucích svářečů

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov jako partner projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“, který je zaměřen zejména na zvýšení zájmu žáků základních škol o technické obory, pořídila simulátor svařování. Tento přístroj umožňuje nácvik svářecích operací ve virtuálním prostředí. Přístroj simuluje různé metody a režimy svařování, které si žák procvičuje a zároveň umožňuje sledovat učiteli jeho práci na monitoru. Jak tento přístroj pracuje si mohou vyzkoušet žáci základních škol, kteří v rámci projektu vykonávají projektové dny, a tím si mohou vyzkoušet, jak pracuje svářeč což je velmi žádaná profese na trhu práce.

Simulátor svařování bude předveden na výstavě Vzdělání 2015 ve dne 4-5. listopadu 2014 ve Sportovní hale Chomutov.


< Zpět

Exkurze učitelů ZŠ na průmyslové zóně TRIANGLE

Ve dnech 21. a 23. 10. 2014 uspořádala Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov jako partner projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“, ve spolupráci s SPZ Triangle p.o. exkurzi pedagogických pracovníků základních škol okresu Chomutov ve významných podnicích, které podnikají na průmyslové zóně TRIANGLe. Exkurze byly spojeny s besedou s HR managementem firem a účastníci si v diskuzi vyměňovali zkušenosti zaměřené na požadavky zaměstnavatelů na své zaměstnance a problematiku přípravy a zvýšení zájmu žáků základních škol o technická povolání. Exkurzí se zúčastnilo 27 učitelů základních škol a také ředitelka OHK Chomutov a pracovníci úřadů práce.

Z exkurze vyplynula stále zvyšující se potřeba po odborných pracovnících technického zaměření (např. obráběči kovů, zámečníci, operátoři výrobních linek) ale také pracovníků středního managementu v pozici mistrů, předáků, projektantů a pracovníků v oblasti logistiky. Poznatky, které vyplynuly z této akce, budou využívat učitelé základních škol ve svých hodinách a při přípravě žáků na budoucí povolání, což je také hlavní záměr projektu v rámci kterého se akce uskutečnily.


< Zpět