PROJEKT SIPVZ 1047p2006
DIGITALIZACE VÝUKY PROFILOVÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
- BIOLOGIE A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

PLNĚNÍ PROJEKTU

CÍL 1
Zapojit učitele odborných předmětů do uvědomělého samostatného pasivního (využívání dostupného HW a SW) ale hlavně aktivního (vlastní tvorba multimediálních vyučovacích materiálů) využívání ICT technologií.
Řešiteli odborné náplně projektu byli Ing. Ondová, která kromě ICT vyučuje také předmět biologie, Ing. Peštuková, učitelka biologie a chemie a Ing. Jancák, učitel odborných zemědělských předmětů a praxe. Tito učitelé velice často využívají ve výuce svých předmětů ICT techniku a software dostupný ve škole (počítače, dataprojektory, programy z oblasti zemědělství a ekonomiky), ale jsou také aktivními tvůrci výukových materiálů prezentovaných žákům prostřednictvím ICT techniky. V rámci tohoto projektu vytvořili pomocí programu MS PowerPoint multimediální prezentace pro podporu názornější, pestřejší a tím i účinnější výuky předmětů biologie a pěstování rostlin v rozsahu osnov studijních oborů agropodnikání a agropodnikání se zaměřením na ochranu a tvorbu životního prostředí. Byl splněn i kvantifikátor tohoto cíle - tři učitelé vyučující odborné předměty se zapojili do tvorby projektu. (Ing. Ondová při práci na projektu - foto1, foto2)

 

 

CÍL 2
Upevnit a v praxi využít znalosti a dovednosti učitelů odborných předmětu získané během školení SIPVZ.
Do řešení projektu byli zapojeni čtyři učitelé školy. Dvě učitelky jsou zároveň školitelkami kurzů SIPVZ (Ing. Ondová a Ing. Doktorová), Ing. Peštuková zatím absolvovala moduly Z, P0 a jeden volitelný pokročilý modul školení, Ing. Jancák v listopadu 2006 ukončil celý cyklus školení SIPVZ (Z, P0 a dva volitelné pokročilé moduly). Ve své práci na projektu jsme využili i znalosti a dovednosti získané těmito školeními - práce s operačním systémem Windows, práce s textem, práce s grafikou, tvorba prezentací, tvorba www stránek, vyhledávání informací na Internetu, práce s e-mailovou poštou apod.


CÍL 3
Vypracovat a v praxi využívat multimediální prezentace pro názornou, didakticky pestřejší a pro studenta srozumitelnější výuku předmětů biologie a pěstování rostlin.

V rámci řešení projektu bylo programem MS PowerPoint vypracováno celkem 97 prezentací, které se používají při výuce předmětů biologie a pěstování rostlin. Tyto prezentace už v průběhu tvorby projektu začali využívat i další vyučující naší školy, nejenom jejich autoři. Závěrečné snímky prezentací jsou vždy věnovány opakování probraného učiva buď formou kontrolních otázek nebo cvičením na přiřazování pojmů apod.
 

Přehled plnění identifikátorů projektu:
 

Biologie Plán Skutečnost
Prezentace Snímky Prezentace Snímky
Obecná biologie 6 150 6 169
Zoologie 14 300 16 615
Botanika 14 380 14 485
Genetika 3 40 3 61
Biologie člověka 13 280 14 305
CELKEM 50 1150 53 1635


 

Pěstování rostlin Plán Skutečnost
Prezentace Snímky Prezentace Snímky
Obilniny 9 90 9 161
Luskoviny 10 100 9 117
Olejniny 5 50 5 85
Přadné rostliny 3 30 3 48
Okopaniny 4 40 4 93
Siličnaté rostliny 2 20 2 32
Víceleté pícniny 12 120 12 191
CELKEM 45 450 44 727

Detailní přehled podle jednotlivých prezentací

BIOLOGIE

 

PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

Prezentace Počet
snímků
  Prezentace Počet
snímků
Plán Skut.   Plán Skut.
Obecná biologie  

Obilniny

Mikroskopování 17 21   Obilniny - význam a charakter. 10 12
Cytologie 14 37   Pšenice obecná 10 28
Oplození 20 23   Žito seté 10 21
Mitóza 25 28   Oves setý 10 17
Tkáně 56 47   Ječmen setý 10 21
Systematická biologie 5 13   Tritikale 10 14

Zoologie

  Kukuřice 10 23
Prvoci 30 36   Pohanka obecná 10 13
Vývoj mnohobuněčných živočichů 15 31   Proso seté 10 12
Ploštěnci 15 26  

Luskoviny

Hlísti 15 25   Luskoviny- význam a charakt. 10 13
Kroužkovci 7 15   Hrách setý 10 15
Členovci 30 97   Hrách rolní - peluška 10 12
Včela medonosná - 25   Bob obecný 10 13
Brouci 24 32   Vikev huňatá 10 11
Motýli 33 40   Vikev panonská 10 11
Strunatci - 13   Vikev setá 10 11
Paryby - žraloci 21 21   Sója luštinatá 10 14
Ryby 24 25   Vlčí bob - lupina 10 14
Obojživelníci 18 32  

Olejniny

Plazi 19 46   Olejniny- význam a charakt. 10 7
Ptáci 28 70   Řepka olejka 10 25
Savci - 81   Mák setý 10 16

Botanika

  Hořčice bílá 10 17
Viry 13 24   Slunečnice roční 10 20
Bakterie 33 37  

Přadné rostliny

Sinice 20 22   Přadné rostliny - význam ... 10 3
Zásobní látky v rostl. buňkách 12 17   Len setý 10 27
Rostlinná anatomie 32 30   Konopí seté 10 18
Rostlinná pletiva 27 40  

Okopaniny

Rostlinné orgány 15 20   Okopaniny - význam a charakt. 10 8
Rozmnožování rostlin 24 29   Cukrová řepa 10 32
Řasy 18 29   Krmná řepa 10 22
Lišejníky 7 16   Brambory 10 31
Houby 38 61  

Siličnaté rostliny

Vyšší rostliny 26 26   Siličnaté rostliny - význam ... 10 3
Třída: Dvouděložné 64 88   Chmel otáčivý 10 29
Třída: Jednoděložné 44 46  

Víceleté pícniny

Genetika

  Víceleté pícniny - význam .... 10 15
Nukleové kyseliny 14 23   Jetel luční 10 17
Heterochromozómy 11 19   Vojtěška setá 10 18
Mendelovy zákony 9 19   Bojínek luční 10 16

Biologie člověka

  Jílek vytrvalý 10 16
Antropogeneze 14 22   Kostřava červená 10 16
Kostra 13 25   Kostřava luční 10 15
Svaly 20 26   Lipnice bahenní 10 15
Soustava pokryvu těla 20 16   Lipnice luční 10 16
Oběhová soustava 16 25   Psárka luční 10 16
Trávicí soustava 33 37   Srha říznačka 10 17
Močová soustava 20 12   Psineček výběžkatý 10 14
Nervová soustava 37 37   CELKEM 450 727
Smyslová soustava 20 24        
Dýchací soustava - 17        
Endokrinní soustava 20 15        
Pohlavní soustava ženská 20 17        
Pohlavní soustava mužská 20 15        
Vývoj dítěte 20 17        
CELKEM 1150 1635        


Z uvedeného přehledu vyplývá, že plánované záměry tohoto cíle byly poměrně vysoce překročeny a prezentace jsou ve většině případů rozsáhlejší, než byl  prvotní záměr.


CÍL 4
Sestavit databázi zajímavých a kvalitních www stránek s informacemi z dané oblasti.
V každé prezentaci je na posledním snímku uveden seznam zdrojů, ze kterých autoři čerpali. Jsou to literární - tištěné zdroje (učebnice a další odborná literatura) a také www stránky, které byly zdrojem textových nebo grafických informací. Všechny tyto zdroje byli sestaveny do přehledu pro jednotlivé předměty a budou se samozřejmě stále doplňovat i ve spolupráci s žáky. Už v procesu tvorby projektu spolupracovali studenti maturitních ročníku.


CÍL 5
Zveřejnit výstupy projektu na www stránce školy.

Od okamihu doladění a vyzkoušení prvních výstupů projektu - počítačových prezentací - na začátku listopadu 2006 je zveřejňujeme na samostatné internetové adrese projektu http://biologie.amoskadan.cz. Na tuto stránku je možné se dostat i odkazem z úvodní stránky www stránky školy - http://www.amoskadan.cz, a to kliknutím na tlačítko "Projekt SIPVZ 2006". Odkaz vedoucí na stránku projektu je uvedený i na titulní stránce www stránky našeho informačního střediska: http://sipvz.amoskadan.cz.
Prezentace jsou bohatě ilustrované obrázky a někdy i animovanými sekvencemi. Z toho vyplývá někdy i větší velikost souborů typu .pps (prezentace připravena na promítání). Pro zkorigování velikosti jednotlivých dokumentů .pps jsme v nich provedli komprimaci všech obrázků na hodnotu 200 DPI. Pro rychlejší práci je někdy optimálnější stáhnout prezentaci do svého počítače, než ji otevírat z Internetu. Formát .pps jsme zvolili hlavně z toho důvodu, že v prezentacích je použita animace (přechod snímků, objevování jednotlivých prvků ve snímcích apod.), co by např. ve formátu .pdf bylo potlačeno.
Kromě zveřejnění výstupů projektu na www stránce jsme připravili i několik propagačních materiálů. Podrobněji se o nich zmiňuje kapitola O projektu/Propagace.


CÍL 6
Zavést využití výpočetní techniky do výuky uvedených odborných předmětů – vybavit odbornou učebnu biologie notebookem, dataprojektorem a mikroskopem s okulárovým nástavcem pro připojení k notebooku s cílem digitalizace dat, jejich uložení do počítače a vizualizaci prostřednictvím dataprojektoru.

V rámci řešení projektu byla pořízena následující ICT a jiná technika pro vybavení hlavně odborné učebny biologie:
 

Notebook ACER AS3661 WLMi 15,4C s parametry:
- procesor Intel Celeron M 1,46 GHz
- operační paměť RAM 512 MB
- pevný disk 80 GB
- optická jednotka DVD
"RW
- SW pro wifi spojení s dataprojektorem
- OS MS Windows XP Home
Dataprojektor ACER PD525PW - 2700 lumen
Dálkový ovladač pro program PowerPoint - Dicota PinPoint  (2 ks)
Multifunkční zařízení HP PS C 3180 (pro snímání obrázků při tvorbě projektu i následně při doplňování fotografií během využívání projektu)
Taška pro notebook (pro bezpečné přenášení počítače do různých učeben školy v případě použití pro jiné předměty)
Binokulární laboratorní mikroskop Binolab 40x-1600x
Elektronický okulár MicrOcular - obraz do PC připojitelný k mikroskopu a počítači (včetně SW pro snímání obrazu z mikroskopu a jeho vizualizaci přes dataprojektor nebo uložení do počítače).


CÍL 7
Využít vytvořené výstupy projektu pro přehlednější, pro studenta poutavější a názornější výuku, čímž sledujeme cíl zvýšení koncentrace studentů v hodinách a tím i účinnější výuku.
Od listopadu 2006 využívají členové řešitelského týmu ale i další naši učitelé odborných předmětů vytvořené prezentace ve výuce. Pro prezentaci využívají buď ICT technologie zakoupené v rámci projektu nebo další dostupnou ICT techniku ve škole, hlavně v multimediální učebně fyziky a také v učebnách ICT I. a ICT II.

Uvádíme záběry z jedné hodiny biologie, která se konala v učebně ICT I. a vyučující byla členka řešitelského týmu projektu Ing. Ondová.

Příprava prezentace na promítání Výklad podpořený prezentací v plném proudu
Vyučující to vysvětlí a žáci zopakují Ještě jednou
výklad
Práce
 s doplňkovými
materiály


CÍL 8
Záměrem je také vytvořit „redakční tým“ studentů pro spolupráci s učiteli na průběžné inovaci obsahu prezentací v etapě využívání výstupů projektu.
V průběhu prosince po zavedení výstupů projektu do výuky se začala tvořit zatím malá skupina studentů zajímajících se  hlavně o předmět biologie, kteří informují učitele o nalezených nových literárních i elektronických zdrojích informací po tento předmět.
 

CÍL 9
Motivovat další učitele školy k následování tohoto projektu.
Řešitelé projektu informují všechny pedagogické pracovníky školy o záměrech a postupu prací na projektu, a to buď během společných zasedání nebo i využitím propagačních materiálů projektu. Snaží se motivovat i další kolegy k následování této aktivity, která je zaměřena na inovaci a modernizaci výukových metod a forem a využití ICT technologií ve výuce. Tento postup je jednou z možností jak zvýšit atraktivnost výuky a přitáhnout pozornost i méně motivovaných studentů.
 
 
CÍL 10
Po ověření projektu v praxi provést mezi studenty anketu o jeho opodstatněnosti, významu a účinnosti.
Během závěrečného měsíce období tvorby projektu - prosince 2006 - jsme připravili pro žáky oborů agropodnikání a agropodnikání se zaměřením na ochranu a tvorbu životního prostředí anonymní anketu, abychom zjistili jejich názor na význam, užitečnost a kvalitu výstupů projektu - multimediálních výukových prezentací. Výsledky ankety byly následující: verbální vyhodnocení, grafické vyhodnocení.

Zpět nahoru
 


- Navštívili jste oficiální stránku projektu SIPVZ 1047P2006 SOŠS a SOU Kadaň.- 

Aktualizace: 10.01.2007

Tato stránka používá javascripty.

webmaster

Valid XHTML 1.0!