ÚVOD AJ PRŮBĚH VÝUKY MAPA STRÁNEK ZDROJE NÁVOD GRAMMAR TOPICS ESC CONVERSATION
Anglický jazyk Podstatná jména Zájmena Číslovky Přídavná jména Příslovce Předloľky Spojky Citoslovce Slovesa Syntax Interpunkce
Ukazovací zájmena Osobní zájmena Přivlastňovací zájmena nesamostatná Přivlastňovací zájmena samostatná
Zvratná a zdůrazňovací zájmena Reciproční zájmena Tázací zájmena Vztaľná zájmena Zájmena Some, Any, No
Zájmena Other, Another Zájmena One, Ones Zájmeno Else Zájmena All, Each, Every, Everybody, Whole
  Zájmena Both, Either, Neither Zájmena Much, Many, Few, Little, …