f

ÚVOD AJ

PRŮBĚH VÝUKY

MAPA STRÁNEK

ZDROJE

NÁVOD

GRAMMAR

TOPICS

ESC

CONVERSATION

PRŮBĚH VÝUKY 2012/2013

PLAN

LESSONS

Průběh výuky

A 1.

A 1.

   
   
   
 

 

   

 

 

 


 

THE TEACHING PLAN FOR A 1. - ENGLISH LANGUAGE

 

Subject Matter Number
of lessons
Date
Introduction 1 September 5th
Greetings and Farewells 1 September 10th
English Alphabet, Spelling, Pronunciation 2 September 11th
September 12th
Demonstrative and Personal Pronouns, Possessive Adjectives 1 September 14th
Undefinite Article 2 September 19th
Verb "TO BE" - Present Tense 1 September 17th
September 26th
Cardinal Numerals, Age 1 October 3rd
Lesson 1 - vocabulary, text, exercises 4 October 1st
October 3rd
October 8th
October 12th
Plural of Nouns 2 October 15th
October 17th
Verb "have got" 1 October 19th
Definite Article 2 October 22nd
October 24th
Possessive Case of Nouns 2 October 29th
October 31st
Lesson 2 - vocabulary, text, exercises 4 October 10th
November 2nd
November 5th
November 9th
November 12th
Simple Present Tense 2 November 14th
November 14th
November 16th
Word Order 1 November 16th
Questions 1 November 19th
Imperative 1 November 21st
Lesson 3 - vocabulary, text, exercises 4 November 7th
November 23rd
November 26th
December 12th
December 21.st
Time in English 2 November 30th
November 30th
Adverbs of Frequency 1 December 3rd
Likes, Dislikes + - ing 1 December 5th
Quite, A lot of, … 1 December 10th
Infinitive 1 December 7th
Lesson 4 - vocabulary, text, exercises 4 December 7th
December 14th
December 17th
December 19th
Countable and Uncountable Nouns 1 January 7th
Some, any, no 1 January 9th
January 11th
There Is/Are 2 January 14th
January 16th
Present Continuous Tense 2 January 18th
January 21st
Lesson 5  - vocabulary, text, exercises 4 January 17th
January 25th
January 28th
January 29th
January 30th
February 4th
Lesson 6 - vocabulary, text, exercises 6 February 6th
February 8th
February 11th
February 13th
Modal Verbs 1 February, 15th
February 18th
GOING TO 1 February 20th
Some, Any, No 1 February 21st
Verbs with Two Objects 1 February 25th
Negative Questions 1 February 22nd
Lesson 7 - vocabulary, text, exercises 4 February 20th
February 26th
February 27th
February 27th
March 4th
Přání, nabídka, žádost 1 March 20th
Simple Future Tense 1 March 1st
Adjectives - Comparison 2 March 6th
March 6th
One, Ones 1 March 8th
Lesson 8 - vocabulary, text, exercises 4 March 22nd
March 25th
March 27th
April 3rd
April 10th
Simple Past Tense 2 April 8th
April 12th
Irregular Verbs 1 April 15th
Ordinal Numerals, Date 1 April 19th
Let's 1 April 5th
SAY, TELL 1 April 17th
Lesson 9 - vocabulary, text, exercises 4 April 22nd
April 24th
April 26th
April 29th
May 3rd
Past Continuous Tense 2 May 22nd
May 24th
So Do I 1 May27th
Prepositions 1 May 29th
May 31st
Leson 10 - vocabulary, text, exercises 4 May 20th
June 3rd
June 5th
June 10th
June 10th
June 12th
Prepositions 2  
Lesson 11 - vocabulary, text, exercises 4  


Back to the top
 


 

A 1. - LESSONS

 

 Date

Lesson

September 5th, 2012 Úvodní hodina - význam předmětu, požadavky na učebnice a další pomůcky
- učebnice Time To Talk I. - zabezpečila škola - zaplatit 260,- Kč
- karisblok + linkovaný papír + eurodesky formátu A5
- jeden sešit formátu A4 na školní písemné práce
- časopis Bridge - 220,- Kč roční předplatné - nahlásit zájem
Homework: Kdo to nestihl v hodině, vybere si anglické křestní jméno
September 10th, 2012 TTT 1., Lesson 0/A, exercises 1-4, page 8-9
Nezapomenout peníze za učebnici! Could you pay for your textbook as quickly as possible, please?
September 11th, 2012 Anglický jazyk - vývoj a současnost
Znaky pro přepis výslovnosti - fonetická abeceda
Hláskování v angličtině (spellíng)
Anglická výslovnost - samohlásky

Rozdaný učební materiál "English language", kdo nebyl ve škole, vyzvedne si u vyučující
September 12th, 2012 Anglická výslovnost - souhlásky

Homework: Cvičení na výslovnost anglických samohlásek a, i - materiál rozdaný vyučující
September 14th, 2012 Grammar: Personal pronouns (osobní zájmena), Possessive adjectives (nesamostatná přivlastňovací zájmena)
Homework: TTT 1, ex. 150/1, 3 , 5
September 17th, 2012 Grammar: Verb To Be (present tense) - sloveso to be v přítomném čase,
TTT 1., ex. 16/9, 12, 14
Homework: TTT 1., ex. 16/15, 17/20
September 19th, 2012 Grammar: Undefinite Article (neurčitý člen)
ex. TTT 1.  15/5, 7
Homework: http://skola.amoskadan.cz/s_aj/ajhtm/ag/ag02e00e.htm, ex. E 1., E 3. a E 4.
September 26th, 2012 Grammar: Undefinite Article (neurčitý člen)
ex. TTT 1.  17/21, 22
Homework: TTT 1., ex. 152/13
October 1st, 2012 Grammar: Undefinite article (neurčitý člen) - písemné opakování
TTT 1., Lesson 1 - vocabulary, phrases, addressing, ex. TTT 1., 152/14
Homework: TTT 1., ec. 151/8, 11
October 3rd, 2012 Grammar: Cardinal Numbers, Age (základní číslovky, vyjádření věku v angličtině)
ex. TTT 1., 17/23, 24, 19/1.II
October 3rd, 2012 TTT 1., Lesson 1 - text (listening, reading, phrases, greetings)
Homework: TTT 1., ex. 152/18, 153/21
October 8th, 2012 TTT 1., Lesson 1, ex. 19/31, 32, 19/ C3, 20/C7, 21/C9
V hodině v pátek 12. 10. 2012 bude písemné opakování za celou 1. lekci.
October 10th, 2012 TTT 1., Lesson 2 - vocabulary, phrases, culture notes
Homework: TTT 1., ex. 154/1, 2, 3
V hodině v pátek 12. 10. 2012 bude písemné opakování za celou 1. lekci.
October 12th, 2012 TTT 1., Lesson 1 - written revision (písemné opakování lekce)
October 15th, 2012 Grammar: Plural of Nouns (množné číslo podstatných jmen - pravidelné a nepravidelné)
Homework: http://skola.amoskadan.cz/s_aj/ajhtm/ag/ag02d00e.htm -
exercise E1)
October 17th, 2012 Grammar: Plural of Nouns (množné číslo podstatných jmen - procvičování)
Homework: TTT 1., ex. 28/19, 156/15
Next lesson (příští hodina) - desetiminutovka - slovní zásoba 2. lekce
October 19th, 2012 Písemné opakování - slovní zásoba TTT 1., 2. lekce
Grammar: Verb To Have (got) - sloveso to have v přítomném čase
Homework: TTT 1., ex. 26/10, 11
October 22nd, 2012 Grammar: Definite Article (určitý člen)
Homework: TTT 1., ex. 28/16,17
October 24th, 2012 Grammar: Definite Article (určitý člen)
Homework: TTT 1., ex. 156/11, 12
October 29th, 2012 Grammar: Possessive Case of Nouns (přivlastňovací pád podstatných jmen)
Culture Note: 2012 United States Presidential Election
Homework: TTT 1., ex. 28/15, 18
October 31st, 2012 Desetiminutovka: Množné číslo podstatných jmen
Grammar: Possessive Case of Nouns (přivlasňovací pád podstatných jmen)
Homework: TTT 1., se. 156/14, 157/20I.
November 2nd, 2012 Topic: TTT 1., Lesson 2 - text (listening, reading, conversation) - text 2. lekce (poslech, čtení s porozuměním, konverzace)
Homework: TTT 1., ex. 28/20, 29/ I, III., 29/23
November 5th, 2012 Topic: TTT 1., Lesson 2 - exercises (family)
Homework: TTT 1., ex. 155/10
November 7th, 2012 Topic: 2012 United States Presidential Election - results
Topic: TTT 1., Lesson 3 - vocabulary, phrases
Next lesson: TTT 1., Lesson 2 - written revision
November 9th, 2012 Topic: TTT 1., Lesson 2 - written revision
Culture Note: Remembrance Day, Veterans' Day
November 12th, 2012 Topic: TTT 1., Lesson 2 - oprava písemné práce
Homework: Possessive Case of Nouns - cvičení na přivlastňovací pád podstatných jmen - pracovní list k vyzvednutí u vyučující
November 14th, 2012 Grammar: Simple Present Tense (prostý přítomný čas - oznamovací způsob, zápor)
November 14th, 2012 Grammar: Simple Present Tense (prostý přítomný čas - otázka, krátká odpověď, cvičení)
Homework: TTT 1., ex. 39/8, 9, 40/10
November 16th, 2012 Grammar: Simple Present Tense (přítomný prostý čas - procvičování)
November 16th, 2012 Grammar: Word Order (slovosled v anglické větě)
Homework: TTT 1., ex. 158/5, 6, 159/13
November 19th, 2012 Grammar: Wh-questions (doplňovací otázky)
Homework: TTT 1., ex. 160/16, 17, 18
November 21, 2012 Grammar: Imperative (rozkazovací způsob pro 2. osobu jednotného a množného čísla)
Homework: TTT 1., ex. 159/11, 160/14
November 23rd, 2012 Written revision (písemné opakování - přítomný prostý čas)
Topic: TTT 1., Lesson 3 - phrases, conversation
Homework: TTT 1., ex. 161/22, 23
November 26th, 2012 Topic: TTT 1. Lesson 3 - text (poslech, čtení s porozuměním, konverzace)
Homework: TTT 1., ex. 161/20
November 30th, 2012 Grammar: Telling the Time in English (vyjadřování času v angličtině)
November 30th, 2012 Grammar: Telling the Time in English (vyjadřování času v angličtině - procvičování, zvláštní situace)
Maturitní zkouška z AJ - společná část - informace o pravidlech písemné práce
Homework: Podle pravidel pro písemné práce u maturitní zkoušky z AJ a podle zadání vypracovat písemnou práci na dané téma v rozsahu 60-70 slov. Zadání je možné si i dodatečně vyzvednout u vyučující.
December 3rd, 2012 Grammar: Násobné číslovky
Grammar: Adverbs of Frequency (frekvenční příslovce, význam a postavení ve větě)
Homework: TTT 1., ex. 52/10 I., 11
December 5th, 2012 Grammar: Gerundium slovesa, Slovesa citového vztahu + ing
December 7th, 2012 Grammar: Infinitive (infinitiv slovesa v angličtině)
December 7th, 2012 Topic: TTT 1., Lesson 4 - vocabulary, phrases (slovní zásoba lekce, fráze, předložková spojení)
Homework: TTT 1., ex. 52/12 IV., 13
December 10th, 2012 Grammar: Sloveso Like a výrazy Quite, A lot, Very much
Homework: TTT 1., ex. 53/17
December 12th, 2012 Topic: TTT 1., Lesson 3 - written revision (písemné opakování lekce)
December 14th, 2012 Topic: TTT 1., Lesson 4 - text (listening, reading, conversation)
Homework: TTT 1., ex. 162/5
December 17th, 2012 Topic: Christmas in English Speaking Countries
December 19th, 2012 Topic: TTT 1., Lesson 4 (daily routines) - exercises, conversation
December 21st, 2012 Topic: TTT 1., Lesson 3 - oprava písemné práce
January 7th, 2013 Grammar: Countable and Uncountable Nousn (počitatelná a nepočitatelná podsttaná jména)
Homework: TTT 1., ex. 166/5, 167/10
January 9th, 2013 Grammar: Quantity - vyjdření množství pomocí výrazů Many, Much, A Lot of ...
Grammar: Zájmena Some, Any, No
Homework: TTT 1., ex. 63/5 I., 6
January 11th, 2013 Grammar: Zájmena Some, Any, No
Homework: TTT 1., ex. 64/8
January 14th, 2013 Grammar: Vazba There is/are
Homework: Popis obrázku po´mocí vazby There is/are. Obrázek k vyzvednutí u vyučující.
January 16th, 2013 Grammar: Vazba There is/are - procvičování, ex. TTT 1. 64/9, 10
Homework: TTT 1., ex. 166/4, 167/8
January 17th, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 5 - vocabulary, phrases
Homework: TTT 1., ex. 68/1 - vybrat jeden libovolný obrázek a popsat ho 5 větami (vazba There is/are)
January 18th, 2013 Grammar: Present Continuous Tense - přítomný průběhový čas sloves
Homework: TTT 1., ex. 65/11, 12
January 21st, 2013 Grammar: Present Continuous Tense - přítomný průběhový čas sloves - procvičování - TTT 1., ex. 65/13, 14, 15, 16
Homework: TTT 1., ex. 167/11, 168/14
January 23rd, 2013 Culture notes: The USA - Presidential Inauguration 2013
Grammar: Otázky na podmět
Homework: TTT 1., ex. 66/18 I., 19 I.
January 25th, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 5 - text (housing - listening, reading).
Homework: TTT 1., ex. 168/15, 169/17
January 28th, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 5 - text, exercises (housing)
Next lesson: TTT 1., Lesson 5 - written revision

Project No. 1
Vypracovat a do 8. 2. 2013 odevzdat práci na téma "My Likes and Dislikes". Minimální velikost - arch formátu A4. Obsahem mohou být texty, kresby, koláže, ... na dané téma.
January 29th, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 5 (housing) - exercises (reading, listening)
Homework: TTT 1., Lesson 4 - test (vyzvednout u vyučující)
January 30th, 2012 Topic: TTT 1., Lesson 5 - Written Revision (písemné opakování lekce)
February 4th, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 5 - oprava písemné práce
Homework: TTT 1., Lesson 6 - ex. 75/8, 9, 76/13
February 6th, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 6 - revision lesson (vocabulary, exercises)
Homework: TTT 1., ex. 75/14, 15, 16
February 8th, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 6 - text (reading, conversation, exercises)
Homework: TTT 1., ex. 76/12, 77/19
February 11th, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 6 - text (reading, conversation, exercises)
Homework: TTT 1., ex. 78/22, 25
February 13th, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 6 - text (reading, conversation, exercises)
Homework: TTT 1., ex. 171/6, 7
February 15th, 2013 Grammar: Modal Verbs (modální slovesa v přítomném čase)
Homework: TTT 1., ex. 89/8 I. + napsat pět kladných a pět záporných oznamovacích vět se slovesem CAN (co kdo umí a neumí dělat).
February 18th, 2013 Grammar: Modal Verbs (modální slovesa v přítomném čase)
Homework: TTT 1., ex. 175/10, 11
February 20th, 2013 Grammar: GOING TO (blízký budoucí čas)
February 20th, 2013 Written Revision - modal verbs
Topic: TTT 1., Lesson 7 - vocabulary, phrases
Homework: TTT 1., ex. 90/13, 14
February 21st, 2013 Grammar: Složené výrazy se SOME, ANY, NO
Homework: TTT 1., ex. 91/17, 18
February 22nd, 2013 Grammar: Negative Questions (Záporné zjišťovací otázky - Cožpak")
Homework: TTT 1., ex. 176/17, 18, 177/20
February 25th, 2013 Grammar: Verbs with two objects (Slovosled věty se dvěma předměty)
Homework: TTT 1., ex. 91/23
February 26th, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 7 - phrases, culture notes
Homework: TTT 1., ex. 174/5
February 27th, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 7 - text (reading, conversation)
February 27th, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 7 - exercises, culture notes (the UK - symbols, flags)
Homework: TTT 1., ex. 174/7, 177/21
Notice: Monday, March 4th - Lesson 7 - written revision
March 1st, 2013 Grammar: Simple Future Tense (prostý budoucí čas)
Homework: TTT 1., ex. 102/15, 16
March 4th, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 7 - written revision (písemné opakování lekce)
March 6th, 2013 Grammar: Stupňování přídavných jmen
March 6th, 2013 Přídavná jména - stupňování míry vlastností
Homework: TTT 1., ex. 103/19 - ústně, http://skola.amoskadan.cz/s_aj/ajhtm/ag/ag05a00e.htm - cvičení E1
March 8th, 2013 Grammar: Stupňování přídavných jmen - procvičování
Grammar: Zástupné ONE, ONES
March 18th, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 7 - oprava písemné práce
March 20th, 2013 Grammar: Vyjadřování přání, nabídky a žádosti
Homework: TTT 1., ex. 102/12, 13
March 22nd, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 8 - vocabulary, phrases (slovní zásoba, fráze)
Homework: TTT 1., ex. 179/11, 180/19
March 25th, 2013 Grammar: Stupňování přídavných jmen, budoucí časy - písemné opakování
Topic: TTT 1., Lesson 8 - text (reading, conversation)
Homnework: TTT 1., ex. 180/21
March 27th, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 8 - text (reading, conversation)
April 3rd, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 8 - listening (poslechová cvičení)
Culture Note: University Boat Race 2013
Homework: Krátká strukturovaná písemná práce (zadání pro nepřítomné je
k dispozici u vyučující)
April 5th, 2013 Grammar: Imperative - rozkazovací způsob pro 1. a 3. osobu jednotného a množného čísla
Homework: Napsat rozhovor dvou osob (zákazník a prodávající) odehrávající si při nákupu potravin, ovoce nebo zeleniny v obchodě nebo na tržnici. Každá osoba mluví nejméně pětkrát. Fráze čerpat z článku k 8. lekci.
April 8th, 2013 Grammar: Simple Past Tense (prostý minulý čas - situace použití, sloveso to be)
Homework: TTT 1., ex. 182/6
April 10th, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 8 - written revision (písemné opakování lekce)
April 12th, 2013 Grammar: Simple Past Tense (prostý minulý čas významových sloves)
Homework: TTT 1., ex. 113/5, 114/11
April 15th, 2013 Gramar: Simple PAst Tense - Irregular Verbs (prostý minulý čas - nepravidelná slovesa), ex. TTT 1. 114/12, 13
Homework: TTT 1., ex. 183/8, 9, 10
April 17th, 2013 Grammar: Problematika sloves SAY a TELL, TTT 1., ex. 115/21
Homework: TTT 1., ex. 183/12, 184/13
April 19th, 2013 Grammar: Ordinal numbers (řadové číslovky)
Homework: TTT 1., ex. 115/18,22
April 22nd, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 9 - vocabulary, phrases (slovní zásoba lekce, fráze, předložková cvičení)
Homework: TTT 1., 182/2, 185/19,21
April 24th,2013 Topic: TTT 1., Lesson 9 - text (listening, reading) - poslech a čtení s porozuměním
Homework: TTT 1., ex. 116/24, 25
April 26th, 2013 Written revision - TTT 1., Lesson 9 - vocabulary (písemné opakování slovní zásoby 9. lekce)
Topic: TTT 1., Lesson 9 - text (reading, conversation) - čtení a konverzace
Homework: Write an essay (10 sentences) about how you spent your last weekend - napište, jak  jste strávili poslední víkend (minimálně 10 vět).
April 29th, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 9 - exercises (cvičení - téma cestování, dovolená)
Minulý čas - procvičování
Homework: TTT 1., ex. 118/5. II., III.
May 3rd, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 9 - conversation, exercises
May 20th, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 10 - vocabulary, Irregular verbs
Homework: Vyberte 9 sloves z tabulky nepravidelných sloves na str. 124 a každé použijte v jedné věte v prostém minulém čase - tři věty kladné oznamovací, tři věty záporné oznamovací, tři otázky.
May 22nd, 2013 Grammar: Past Continuous Tense (minulý průběhový čas)
Homework: TTT 1., ex. 125/7, 8
May 24th, 2013 Grammar: Past Continuous Tense (minulý průběhový čas)
Homework: TTT 1., ex. 125/9, 126/14
May 27th,2013 Grammar: Vyjádření přitakání "Já také.","Já také ne."
Homework: TTT I.,ex. 127/17, 187/12
May 29th, 2013 Grammar:Prepisitions of Time (Předložky s časovými údaji)
Homework: Zadání k vyzvednutí u vyučující
May 31st, 2013 Grammar: Prepositions AT, IN, ON (předložky místa a směru at, in, on)
Homework: TTT 1., ex. 127/20, 22
June 3rd, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 10 - phrases, conversation (fráze, slovní spojení, konverzace, nácvik úlohy typu 2. části ústní maturitní zkoušky z AJ
Homework: TTT 1., ex. 187/14, 188/16, 19
June 5th, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 10 - text (reading, conversation)
Homework: TTT 1., ex. 128/25, 26, 27
June 10th, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 10 - converastion
June 10th, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 10 - tvorba slov příponou -LESS
Topic: Krátká strukturovaná slohová práce (60-70 slov) - e-mail lektorce kurzu, že jsem ztratil/a její knihu (omluva, popis jak k tomu došlo, návrh řešení situace).
June 12th, 2013 Topic: TTT 1., Lesson 10 - written revision (písemné opakování lekce)
   
   
   
   
   

 

Back to the top