ÚVOD AJ

PRŮBĚH VÝUKY

MAPA STRÁNEK

ZDROJE

NÁVOD

GRAMMAR

TOPICS

ESC

CONVERSATION

 

NÁVOD

 

 

Cílem celého projektu je poskytnout studentům školy, kteří se z nejrůznějších důvodů delší nebo kratší dobu neúčastní prezenční výuky, kontakt s průběhem výuky, informovat je o konkrétním postupu výuky (datum vyučovací hodiny a název kapitoly probíraného učiva) a poskytnout jim i samotné učivo, které se v rozsahu nebo podobě zařazené v projektu nevyskytuje v používané učebnici.

 

 

Obsah projektu vychází z požadavků na obsah státních maturitních zkoušek z anglického jazyka a z používané řady učebnic – Time To Talk (autoři S. Peters a T. Gráf).

 

Celý projekt anglického jazyka je rozdělený do 4 informačních a 4 obsahových částí, ke kterým se dostaneme hypertextovými odkazy z titulní stránky projektu:

 

 

PRŮBĚH VÝUKY

 

Obsahuje plán výuky dotčených tříd na celý školní rok (PLAN), do kterého vyučující pravidelně k jednotlivým kapitolám zapisuje datum, kdy byly probrány. Jednotlivé kapitoly plánu jsou hypertextovým odkazem propojeny s příslušnou kapitolou-stránkou projektu – souborem .htm. V tabulkách jednotlivých vyučovacích hodin LESSONS se student dozví o konkrétním průběhu dané vyučovací hodiny – datum konání, probírané učivo a cvičení, zadání domácích prací nebo případně projektů a lhůta na jejich vypracování. Názvy probíraných kapitol jsou opět propojeny hypertextovým odkazem s příslušnou kapitolou projektu.

 

 

MAPA STRÁNEK

 

Obsahuje architekturu a seznam všech www stránek (souborů typu .htm) a jejich protějšků typu .pdf (portable files) – přenositelných souborů, které si může uživatel nakopírovat do svého počítače bez ztráty formátování originálu. Název každého souboru typu .htm nebo .pdf je zároveň hypertextovým odkazem pro jeho zobrazení.

 

 

ZDROJE

 

Obsahuje seznam zdrojů použitých při tvorbě projektu.

 

 

NÁVOD

 

Obsahem je popis projektu a jeho fungování.

 

 

GRAMMAR

 

Tento okruh je věnován vysvětlování a procvičování anglické gramatiky. Člení se na 11 okruhů, které se dál dělí na kapitoly a někdy i podkapitoly (slovesa, syntax):

 

- Anglický jazyk, abeceda, hláskování a výslovnost (3 kapitoly)

- Podstatná jména (10 kapitol)

- Zájmena (15 kapitol)

- Číslovky (9 kapitol)

- Přídavná jména (6 kapitol)

- Příslovce (11 kapitol)

- Předložky (2 kapitoly)

- Spojky (2 kapitoly)

- Citoslovce (1 kapitola)

- Slovesa (12 kapitol s 39 podkapitolami)

- Syntax (12 kapitol s 24 podkapitolami)

- Interpunkce (2 kapitoly)

 

Z každé podkapitoly s učivem gramatiky je příslušným tlačítkem možný odskok do souboru cvičení a potom zpět a také návrat do úvodu okruhu GRAMMAR pro výběr dalšího okruhu či kapitoly nebo úplně jiné části projektu.

Část projektu GRAMMAR tvoří v současnosti 124 kapitol a téměř stejný počet souborů s cvičeními ve formátu .htm a každý z nich má svůj protějšek ve formátu .pdf. Celá část obsahuje 581 cvičení, ve kterých je celkem 9065 konkrétních jednotlivých příkladů.

 

 

TOPICS

 

Obsahuje materiály ke 25 tématům každodenního života (rodina, bydlení, stravování, zdraví a nemoci, sport, příroda,...). Téma obsahuje vzorový text, slovní zásobu, fráze z dané oblasti, případně další informace. Ke každému tématu jsou v samostatných souborech uvedena cvičení a zadání samostatných projektů. Každý soubor typu .htm má i svůj protějšek typu .pdf pro stažení do počítače návštěvníka stránky.

Po otevření zvoleného tématu se příslušným tlačítkem dostaneme do kapitolky ve stejné www stránce nebo do souboru cvičení či projektů. Je také možný návrat do hlavičky části TOPICS pro volbu dalšího tématu nebo úplně jiné části projektu.

 

 

CONVERSATION

 

Obsahuje materiály – fráze k 28 konkrétním komunikačním situacím (oslovení, pozdravy, vyjádření souhlasu, překvapení, lítosti, strachu, .... anglická přísloví, idiomy ....). Každý soubor typu .htm má i svůj protějšek typu .pdf pro stažení do počítače návštěvníka stránky.

U některých témat se příslušným tlačítkem dostaneme i do souboru cvičení. Z každého otevřeného tématu je možný návrat do hlavičky části CONVERSATION pro volbu dalšího tématu nebo přechod do úplně jiné části projektu.

 

 

ESC (ENGLISH SPEAKING COUNTRIES)

 

Tato část projektu obsahuje ve 12 kapitolách materiály ke studiu reálií hlavních anglicky mluvících zemí (VB, Londýn, W. Shakespeare, USA, New York, Washington, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Svátky a tradice VB a USA, Školství ve VB a USA, Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou) – zpravidla o jejich zeměpisných poměrech, obyvatelstvu, historii, politickém systému, ekonomice, školství, zajímavých místech, fauně apod.

Z každého z těchto dvanácti souborů se můžeme dostat do příslušného souboru cvičení a zadání projektů nebo zpátky do hlavičky části ESC pro volbu jiné kapitoly z této oblasti nebo jiné části projektu.

13. kapitolou této části je Encyklopedie ESC. Obsahuje podrobnou bohatě ilustrovanou (2077 obrázků) encyklopedii informací o anglicky mluvících zemí, doplňující jednotlivá témata. Na jednotlivé stránky této encyklopedie jsou připravené odskoky z příslušných kapitol části ESC a části TOPICS tlačítkem nazvaným Encyklopedie ESC.

Pří prohlížení této encyklopedie se tlačítkem z názvem Back to the previous page dostáváme vždy o úroveň výš ve stromové struktuře encyklopedie. Z nejvyšší úrovně je možný tlačítkem E-learning návrat do hlavičky projektu.

 

 

UPOZORNĚNÍ

 

V některých kapitolách projektu je uvedený fonetický přepis anglických slov, pro který byly použity speciální symboly – znaky písem např. WP Phonetic (c), WP Greek Century (2, *), WP Multinational A Helve (F, õ). Nemá-li je návštěvník stránky nainstalovány ve svém počítači, mohou se místo těchto znaků zobrazovat znaky jiné, neodpovídající.

 

 

Back to the top