PŘEDLOŽKY S ČASOVÝMI ÚDAJI

(PREPOSITIONS OF TIME)

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

  

1.         Před názvem dne v týdnu a názvem jednoho konkrétního dne (např. název jednodenního svátku) je předložka ”ON”.

           

- I was there on Monday.                            

- She is usually free on Fridays.                 

- They came on my birthday.                      

- We always have a party on Thanksgiving Day.

- on a sunny day

- on May 3rd

- on Tuesday night

- on Christmas Day

 

2.       Před názvem měsíce, ročního období, před letopočtem apod. je předložka ”IN”.

 

- We were there in summer.                       

- I was born in March.                                

- They visited the USA in 1990.                  

- She will go abroad in 2000.                      

- He lived in the Victorian period.                

- in the holidays

- in the interval (o přestávce)

- in working hours

- in the fifties

- in the end (nakonec)

 

3.       Když uvádíme celé datum, používáme předložku ”ON”.

 

- I was born on May 25th, 1980.

- It happened on 1st January, 1958.

- He will come on August 5th, 2001.

 

4.         Ve významu ”v kolik hodin” používáme předložku ”AT”. Tuto předložku používáme i před názvy vícedenních svátků.

- I must be at home at seven o’clock.

- My mother gets up at half past six every day.

- Our lessons start at eight o’clock.

- I was in London at Christmas.

- There is a lot of fun at Easter.

 

5.       Předložky pro části dne (kdy?):

 

- in the morning  (ráno)                 

- in the afternoon  (odpoledne)       

- in the evening  (večer)                

- at noon  (v poledne)                    

- at night  (v noci)                         

- at the midnight  (o půlnoci)         

- at dawn  (za svítání)                   

- at midday, at dinner-time            

- at bedtime

- at weekends  (o víkendech)

- at once  (najednou)

- at present  (v současnosti)

- by day  (za dne, ve dne)

- by night  (v noci, za noci)

 

6.         Žádnou předložku nemají určení času začínající výrazem TODAY, TOMORROW, YESTERDAY, THIS ..., LAST ..., NEXT ..., EVERY ..., EACH ...

 

- It has happened today.

- I have bought this book this afternoon.

- He will come tomorrow.

- Mary was at the cinema yesterday.

- We lived in Prague last year.

- I am ill every winter.

- They will travel China next year.

- We will visit you every Monday.

- There is a good film on TV this evening.

 

7.       Ve významu ”za jak dlouho” se používá předložka ”IN”.

 

- My train leaves in a half of an hour.

- She will be back in five minutes.

- He will come in two weeks.

 

8.       Ve významu ”jak dlouho, jak dlouho už” používáme předložku ”FOR”.

 

- We have been living here for ten years.

- She has been learning English for three months.

- John has been sleeping for a very long time.

- They have been building their house for ages.

- They will attend this school for four years.

 

9.         Ve významu ”odkdy” používáme předložku ”SINCE” (vyjadřuje časový bod nebo úsek jako začátek děje a používáme ji ve spojení s předpřítomným časem) nebo předložku FROM (vyjadřuje určitý časový bod v přítomnosti, minulosti nebo budoucnosti a gramaticky je spojená s minulým nebo budoucím časem).

 

- I have been waiting for you since two o’clock.

- They have been working there since February.

- We have known each other since 1980.

- I haven't seen him since.

- They will be there from six.

 

10.     Ve významu “dokdy”, který označuje limit doby a to obvykle s budoucím časem, používáme předložku "BY".

 

- I will be back by six o'clock.

- They will have finished it by Monday.

 

11.   Ve významu “od-do” používáme některou z dvojic FROM-TO, FROM-TILL, FROM-UNTIL.

 

- I'll be waiting for you from seven till nine.

- They won't be at home from Monday to Wednesday.

 

12.   Ve významu “před jakým časovým intervalem” používáme předložku "AGO".

- I was there years ago.

- They came ten minutes ago.

- We met each other some weeks ago.

 

13.   Ve významu “před jakou událostí” nebo “předtím” používáme předložku "BEFORE".

 

- We went for a walk before dinner.

- She hasn’t been here before.

- The Nováks moved away before the end of the school year.

 

14.   Předložky se slovem TIME

 

- in time

(včas)

- on time

(přesně, včas)

- at times

(někdy)

- at a time = when

(když)

- at that time

(tehdy)

- by the time

(ne později než, do té doby)

- behind time

(pozdě)

- one at a time

(po jednom)

- at the same time

(současně, zároveň, avšak)

- at any time

(kdykoliv)

- from time to time

(čas od času)

- in no time

(velice brzy)

- at one time

(kdysi, jednou)

- ahead of time

(v časovém předstihu)

- ahead of the times

(předbíhající dobu)

- for a time

(po určitou dobu)

 

   

Back to the top