VZTAŽNÁ ZÁJMENA (RELATIVE PRONOUNS)

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

 

Vztažná zájmena jsou zájmena WHO, WHOM, WHOSE, WHICH, THAT.

 

1.      Vztažné zájmeno „KTERÝ“ v podmětovém tvaru (1. pád) pro osobu má tvar WHO.

(Pozn.: následuje po něm sloveso a tedy toto vztažné zájmeno je podmětem vedlejší věty

souvětí).

 

- That is the man WHO helps me.

- Where is the woman WHO can speak English?

- Do you know the person WHO is taller than I am?

 

2.      Vztažné zájmeno „KTERÝ“ v  podmětovém tvaru (1. pád) pro zvířata a předměty má tvar

WHICH nebo THAT. Následuje po něm sloveso, vztažné zájmeno je podmětem vedlejší

věty.

     

- This is the bird WHICH (THAT) sings every day.

- Where is the dog WHICH (THAT) watches the house?

- These are the books WHICH (THAT) belong to my sister.

- Do you know the place WHICH (THAT) is described in Mary’s letter?

- Have you ever heard about the car WHICH (THAT) costs 400 000 pounds?

 

3.      V předmětovém tvaru (2.- 7. pád) se používá pro osoby vztažné zájmeno WHOM,

pro zvířata  a věci WHICH. WHOM a WHICH můžeme v tomto případě nahradit jednotným vztažným zájmenem THAT. Následuje po nich podmět vedlejší věty. Zájmeno THAT se používá hlavně po superlativech a po výrazech ALL, EVERYTHING, EVERYBODY, NOTHING, NOBODY, MUCH, LITTLE. Vztažné zájmeno THAT se může vynechávat. Nikdy před ním není čárka ani předložka (potřebná předložka se přesune až za sloveso).

 

- The gentleman WHOM we see is a doctor.            

- The gentleman THAT we see is a doctor.

- The gentleman we see is a doctor.

 

- The book WHICH you lost was a very old one.

- The book THAT you lost was a very old one.

- The book you lost was a very old one.

 

- This is the boy TO WHOM I lent my car.

- This is the boy THAT I lent my car TO.

- This is the boy I lent my car TO.

 

- This is the house ABOUT WHICH I told you.

- This is the house THAT I told you ABOUT.

- This is the house I told you ABOUT.

 

4.      Zájmeno „KTERÝ“ ve významu volby z více možností překládáme do angličtiny jako WHICH OF.

           

- Which of these men is your father?

- WHICH OF these sweaters do you like?

- WHICH OF your friends comes from England?

- WHICH OF his novels is the best?

 

5.      V angličtině nemůže stát vztažné zájmeno na začátku věty; v takových případech bývá před

WHO ještě THOSE nebo ANYONE:

 

- THOSE WHO wish to come may write.

- ANYONE WHO wishes to come may write.

 

6.      WHOSE je přivlastňovací vztažné zájmeno; používáme ho jak pro osoby, tak pro věci

a zvířata. Pro věci a zvířata je možná (hlavně v knižním stylu) i vazba OF WHICH:

 

- This is the lady WHOSE son studied with me.

- This is the picture WHOSE colours I like so much.

- There are some trees the leaves OF WHICH are always green.

 

7.      Zájmeno „WHICH-COŽ“ je zvláštní vztažné zájmeno – uvádí vztažnou větu, která se váže

k celému předcházejícímu sdělení (nikoli pouze k jednomu slovu). Vždycky před ním píšeme čárku.

- He could speak English very well, WHICH was very useful for us.

- He had a good job, WHICH was very important for his family.

- Mr and Mrs Black have five children, WHICH is very unusual.

 

8.      Spojení typu „TO, CO“, „TAM, KDE“ atp. překládáme následovně:

 

- What you say is true. To, co říkáš, je pravda.

- He said what we wanted to hear. Řekl to, co jsme chtěli slyšet.

- And now she is what she always wanted to be. A teď je tím, čím vždy chtěla být.

- It is not where you think it is. Není to tam, kde si myslíš.

- At last we got to where we wanted. Nakonec jsme se dostali tam, kam jsme chtěli.

 

 

REKAPITULACE

 

 

OSOBY

ZVÍŘATA, VĚCI

Podmětový tvar (1.pád)

WHO

WHICH, THAT

Předmětový tvar (2.-7.pád)

WHOM (THAT)

WHICH (THAT)

Předmětový tvar s předložkou

ABOUT WHOM

(THAT) .....ABOUT

ABOUT WHICH

(THAT).....ABOUT

Přivlastňovací pád

WHOSE

WHOSE, OF WHICH

 

             

Back to the top