URČITÝ ČLEN (DEFINITE ARTICLE)

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

 

Stojí před podstatnými jmény, které už známe, o kterých už byla řeč a v dále vyjmenovaných případech.

Má stejný tvar "THE" pro jednotné i množné číslo počitatelných podstatných jmen i pro nepočitatelná podstatná jména a má význam jako oslabené ukazovací zájmeno TEN. Většinou ho nepřekládáme.

Určitý člen specifikuje a určuje jedince, takže je zřejmé, o kterého jedince tohoto  názvu jde. Jeho úkolem je zdůraznit, konkretizovat.

 

   VÝSLOVNOST:

THE  (ðә)

- před vyslovovanou souhláskou (the boy,

  the book,  the yellow sweater...)

 

THE  (ði)

- před vyslovovanou samohláskou (the orange,

  the apples, ...)

 

THE  (ði:)

- při důrazné výslovnosti, chceme-li zdůraznit

  výjimečnost dané osoby nebo věci.

 

S určitým členem se vyskytuje přívlastek určující.

 

-

I will always remember the night spent at the hotel. - Navždy si zapamatuji (tu) noc strávenou v tom hotelu.

 

-

The man who is waiting for you has already called twice. - Ten muž, který na tebe čeká, už dvakrát volal.

  

POUŽITÍ URČITÉHO ČLENU

 

Před podstatným jménem, o kterém  už byla zmínka (při druhé a další zmínce o osobě nebo věci ve smyslu českého „ten“):

 

- It is a pen. The pen is new. - To je (nějaké) pero. To pero je nové.

 

- They have got a nice house. The house is near a park. - Mají pěkný dům. Je poblíž parku.

 

 

Před podstatným jménem označujícím věc nebo osobu – nedílnou součást toho, co již bylo zmíněno:

 

- We have got a large house, but the garden is very small. – Máme velký dům, ale (jeho) zahrada

 

  je velice malá.

 

- They have got a bookshop. The manager is from London. – Mají knihkupectví. Vedoucí (tohoto

 

  knihkupectví) je z Londýna.

 

 

Ve vztahu k něčemu, co je hovořícímu i posluchači známé z kontextu nebo ze situace (danou věc nebo osobu máme přímo před sebou, nebo usuzujeme, že posluchač ze situace jednoznačně vyvodí, o čem mluvíme):

 

- The flowers are nice. (Ty květiny jsou hezké. - všichni vidí stejné květiny)

 

- Put the books on the table. (Polož ty knihy na stůl. - žák nese učiteli knihy)

 

- Open the window, please. (Otevřete to okno. - v místnosti je jenom jedno okno)

 

 

Vyjádření generického členu - označuje celou třídu jedinců:

 

- the horse - kůň jako živočich

 

- the microscope - mikroskop jako technický instrument

 

- The dog is a domestic animal. - Pes je domácí zvíře.

 

- The emu lives in Australia. - Emu žije v Austrálii.

 

 

Před označením jedinečné bytosti nebo věci - názvy jednotlivin (v obecné rovině i v daném kontextu):

 

- the Queen – královna

 

- the President – prezident

 

- the sun – slunce

 

- the moon – měsíc

 

- the earth, the world, the sky, the universe, the atmosphere

 

- the centre of Chester – centrum města Chesteru (město má jedno centrum)

 

- the manager of a bookshop (vedoucí knihkupectví – je jen jeden).

 

 

Jsou-li podstatná jména ve větě určena vzájemným odkazem:

 

- What’s the name of the firm? – Jak se jmenuje ta firma?

 

 

Před přístavkem, zdůrazňujícím, že jde o známou osobnost:

 

- Dickens, the great novelist     

 

- Richard, the Lion heart

 

- Leo Tolstoy, the great Russian writer

 

- William, the Conqueror

 

 

Před neurčitkem:

 

- the will to believe (vůle uvěřit)

 

 

Před vazbou s předložkou OF navazující na obecné podstatné jméno:      

 

- the days of my youth             

 

- the University of Bratislava      

 

- the Duke of Edinburgh            

 

- the Duchess of York              

 

- the President of the USA

 

- the City of New York

 

- the Island of Malta

 

- the Bay of Biscay

 

- the Cape of Good Hope

 

 

Před podstatnými jmény v množném čísle, která označují celou skupinu osob nebo rodinu:

 

- the Tudors, the Browns, the Nováks,

 

- the doctors,

 

- the teachers, .....

 

 

Ve třetím stupni (superlativu) přídavných jmen:

 

- the tallest man,

 

- the most important thing,

 

- the nicest house, .....

 

 

Před řadovými číslovkami:

 

- the first,

 

- the seventh,

 

- the twenty-fifth, ....

 

 

Před názvy světových stran:

 

- the east, the west, the north, the south.

 

 

Před názvy částí těla, jeho funkcí a vlastností:

 

- the eye,

 

- the appetite,

 

- food for the soul, ...

 

 

U názvů určitého (konkrétního) denního jídla, dne, měsíce, ročního období:

 

- He will arrive on the Sunday of the 3rd of August. - Přijede v neděli …

 

- I will never forget the Monday when he left. – Nikdy nezapomenu na to pondělí, kdy odešel.

 

- The dinner was very filling. - Ta večeře byla velmi vydatná.

 

- I'll make the tea. - Já ten čaj udělám.

 

- We often remember the winter of 1990. - Často vzpomínáme na zimu roku 1990.

 

- The January of 2000 was very cold. - Leden roku 2000 byl velmi studený.

 

 

U abstrakt a látkových podstatných jmen v užším, konkrétním významu:

 

- How the time passes! - Jak ten čas letí!

 

- I would buy the car if I had the money. - Kdybych měl ty peníze, tak bych si to auto koupil.

 

- Will you pass me the sugar? - Podáte mi ten cukr, prosím? (ten co je na stole)

 

- The water in this river is very dirty. - Voda v této řece je velmi špinavá.

 

 

Po výrazech ALL, BOTH, HALF, JUST, QUITE, DOUBLE, QUARTER:

 

- all the men,

 

- both the boys,

 

- half the time,

 

- That is just the thing that I need.

 

- That is not quite the thing I need.

 

 

V celé řadě ustálených slovních spojení:

 

- in the morning, in the afternoon, in the evening, at the midnight

 

- the day before yesterday (předevčírem), the day after tomorrow (pozítří)

 

- out of the question

 

- příslovečná určení místa -  to the country, in the country, to the station, at the end,

  at the beginning,  at the top, at the bottom, at the back , in the middle, on the right, to the left,

 

  at the station, at the cinema,…

 

- What is the time?

 

- What is the date today?

 

 

Před vlastními jmény:

 

- U vlastních jmen osob např. při určení jedné konkrétní osoby z celé množiny nositelů

 

  stejného jména: He is not the Mr Bloggs who phoned last week. – Není to ten pan Bloggs,

 

  který volal minulý týden.

 

 

 

- Před názvy zemí v množném čísle a před složenými názvy zemí, které obsahují obecné

 

  podstatné jméno REPUBLIC, KINGDOM, STATE apod. - geopolitický název: the

 

  Netherlands, the Czech Republic, the U.S.A., the United Kingdom.

 

  Výjimky: the Ukraine, the Congo, the Lebanon.

 

 

 

- Před názvy některých území, měst a částí měst: the Ruhr, the Saar, the Tyrol, the Hague,

 

  the Bronx, the West End, the Lesser Town.

 

- Před názvy oceánů, moří, řek, úžin, kanálů a vodopádů: the Elbe, the Colorado River,

 

  the Black Sea, the Baltic Sea, the Pacific Ocean, the Suez Canal, the English Channel,

 

  the Bering Strait, the Niagara Falls, … Výjimkou jsou řeky v názvech anglických měst –

 

  Stratford-upon-Avon, Newcastle-upon-Tyne.

 

- Před názvy pouští a poloostrovů: the Sahara, the Gobi, the Crimea, the Indian Subcontinent.

 

- Před názvy pohoří:  the Alps, the Himalayas, the Giant Mountains, the Rocky Mountains.

 

- U názvů některých cizích hor: (Angličanům cize znějící jména, která obvykle nezačínají na

 

  Mont) – the Jungfrau, the Matterhorn.

 

- Před názvy souostroví: the Canaries, the Hebrides, the Shetland Islands.

 

- Před názvy soutěsek a dálnic: the Saint Gotthard Pass, the Merit Parkway.

 

- Před názvy ulic, náměstí, letišť, nádraží a stadionů, které neobsahují vlastní jméno, nebo

  jím  nezačínají: the Strand, tha Mall, the Red Square, the Place Pigalle, the Central Station,

 

  the Gare du Nord, the Main Station, the White City Station.

 

- Před názvy lodí: the Titanic, the Queen Elizabeth, the Lidice.

 

- Před názvy některých významných budov, kin, divadel, muzeí, galerií, koncertních síní,

 

  orchestrů, hotelů, restaurací a klubů: the Houses of Parliament, the Tower, the Kremlin,

 

  the Royal Exchange, the Bank of England, the Crystal Palace, the Zoo, the National Museum,

 

  the Globe, the Bolshoi Theatre, the National Theatre, the British Museum, the Louvre,

 

  the Hermitage, the Tate Gallery, the Royal Festival Hall, the Albert Hall, the BBC Symphony

 

  Orchestra, the Odeon, the Alpha, the Ambassador, the Hilton, the Atheneum.

 

- Před názvy linek podzemní dráhy: - the Central Line, the District Line, the Bakerloo Line, …

 

- Před názvy literárních a uměleckých děl, anglických novin a časopisů:  the Koran,

 

  the Moonlight Sonata, the Bible, the Times, the Morning Star, the Statesman, the Guardian,

 

  the Daily Telegraph.

 

- Před některými  tituly: the Emperor, the Tsar, the Sultan, the King, the Queen, the Prince,

 

  the Duke, the Archduke, the Bishop, the Archbishop, the Pope, the President.

 

- V názvech politických stran, společenských organizací a institucí: the Labour Party,

 

  the Republican Party, the Senate, the House of Commons, the UN, the EU, the Red Cross.

 

 

Back to the top