ROZDÍLY MEZI BRITSKOU A AMERICKOU

ANGLIČTINOU

 

Grammar Exercises, revision

Pronunciation Projects

Spelling PDF version

Vocabulary Menu ESC 

   

 

 

Mezi britskou a americkou angličtinou jsou jisté rozdíly ve výslovnosti, intonaci a ve slovní zásobě včetně pravopisu. Téměř vůbec se neliší mluvnice.

 

 

MLUVNICE (GRAMMAR)

 

1.   Americká angličtina důsledně užívá opisné tvary s DO pro sloveso HAVE v otázce a záporu: do you have? I don't have. V britské angličtině je tomu tak jen ve vazbách (např. have breakfast - snídat, have a rest - odpočinout si) a tam, kde have vyjadřuje příležitostné vlastnictví (např. Do you always have so much money? - ale: Have you a brother? Have you got enough money?).

2.  Místo SHALL v 1. osobě budoucího času je soustavně WILL, které v britské angličtině vnáší do budoucího času prvek vůle mluvčího. Americké I WILL však už začíná vytlačovat britské I SHALL.

 

  

Back to the top

 

 

VÝSLOVNOST (PRONUNCIATION)

 

1.  Hláska [r] se vyslovuje odlišně a na rozdíl od britské angličtiny se vyslovuje i na konci slova (např. far, four, were) a uvnitř slova před souhláskou (např. farm, bird).

2.  Hláska [o] je tak otevřená, že se blíži poněkud prodlouženému [a]; např. on, not, doctor, dollar, follow, top, conversation.

3.  Hláska [a:] před [s], [f] a před skupinami [s], [f], [m], [n] + souhláska se vyslovuje [æ]; např. class, last, after, half, answer, can't, dance, example.

4.  Hláska [t] mezi dvěma samohláskami zní téměř jako [d]. Např. city, get out, Italy, letter.

5.  Britské slabice [tju:, nju:, dju:] odpovídá americké [tu:, du:, nu:]; např. tune, duty, produce, new.

6.  Některá slova mají odlišnou výslovnost. Např.:

 

 

 

brit.

amer.

year

rok

[jә:]

[jiәr]

clerk

úředník

[kla:k]

[klә:rk]

record

deska

[reko:d]

[rekәrd]

schedule

rozvrh

[šedju:l]

[skedžul]

tomato

rajské jablko

[tә'ma:tәu]

[tә'meitәu]

toward

k

[tә'wo:d]

[to:rd]

volume

svazek

[volju:m]

[voljәm]

locate

umístit

[lә'keit]

[lәukeit]

organization

organizace

[,o:gәnai'zeišn]

[,o:rgәni'zeišn]

fertile

úrodný

[fә:tail]

[fә:rtl]

 

 

Back to the top

 

 

PRAVOPIS (SPELLING)

 

Americký pravopis byl v několika případech zjednodušen oproti britskému.

 

1. Britské přípony -OUR a -RE se v americké angličtině píší -OR a -ER: color, labor, harbor center, theater.

2.  Britské dvojité -LL- před příponami -er, -ing, -ed se zjednodušuje: brit. traveller, travelling, travelled - amer. traveler, traveling, traveled.

3.  Britské přípony podstatných jmen -MME, -GUE, -QUE jsou v americké angličtině zjednodušeny na -M, -G, -CK. Např. brit. programme, catalogue [kælog], cheque - amer. program, catalog, check.

4.  Poschodí - story, brit. storey. Brit. whisky (skotská), whiskey (irská a americká)  - amer. whiskey (pro všechny tři).

 

  

Back to the top

 

 

SLOVNÍ ZÁSOBA (VOCABULARY)

 

Příklady rozdilů mezi britskou a americkou angličtinou:

 

brit.

 

amer.

flat

byt

apartment [ә'pa:rtmәnt]

bed-sitter

garsoniéra

one-room apartment

ground floor

přízemí

first floor['fә:rst 'flo:r]

lift

výtah

elevator [elәveitәr]

cooker

vařič, sporák

stove

litter

odpadky

garbage

dustbin

popelnice

garbage can

pavement

chodník

sidewalk [saidwo:k]

shop

obchod

store [sto:r]

shop assistant

prodavač

salesperson, clerk

chemist’s

drogérie+lékárna

drugstore

pub

hostinec

bar, saloon, club

cinema

kino

(movie-)theater ['mu:vi Өiәtәr]

queue

fronta

line [lain]

bill [bil]

účet (v restauraci)

check [ček]

bank note

bankovka

bill [bil]

post

poslat (poštou), pošta

mail [meil]

postman

listonoš

mailman (meilmәn]

pillar-box

poštovní schránka

mailbox

parcel

balík, balíček

package

lorry

nákladní auto

truck [trak]

petrol

benzín

gas(oline)  [gæs(әli:n)]

motorway

dálnice

expressway [ik'spreswei]

 

 

freeway [fri:wei]

railway

železnice

railroad [reilrәud]

tram [træm]

tramvaj

streetcar [stri:tka:r]

underground

metro

subway [sabwei]

crossroads, junction

křižovatka

intersection

flyover

nadjezd

overpass

zebra crossing

přechod pro chodce

pedestrian crossing

autumn

podzim

fall [fo:l]

holiday

prázdniny

vacation [vei'keišn]

holidaymaker

výletník

vacationist [vei'keišәnist]

ill

nemocný

sick [sik]

surgery

ordinace

doctor’s office

trousers

kalhoty

pants [pænts]

tights

punčocháče

pantyhose

braces

šle

suspenders

waistcoat

vesta

vest

zip

zip

zipper

sweet

zákusek

dessert

sweets

cukrovinky

candy [kændi]

sweet biscuits

sladké sušenky

cookies

dry biscuits

slané sušenky

crackers

chips

hranolky

French fries

minced meat

mleté maso

ground meat

crisps

brambůrky

chips

tin

konzerva

can

maize

kukuřice

corn [ko:rn]

pram

dětský kočárek

baby carriage

nappy

plenka

diaper

chap, fellow

kluk, chlápek

guy

bobby

policajt

cop

postgraduate

absolvent

graduate

caretaker

školník

janitor

headmaster

ředitel školy

principal

form

třída ve škole

grade

rubber

guma

eraser

torch

kapesní svítilna

flashlight

stone

kámen

rock

booking office

pokladna

ticket office

company

společnost, firma

corporation

luggage

zavazadla

baggage

fortnight

14 dní

two weeks

 

 

Existují i připady, že britská a americká angličtina mají jeden výraz společný, ale kromě toho buď britská nebo americká angličtina má pro týž význam ještě další výraz; např.

-         čtrnáct dní (brit. i amer.) two weeks, brit. též fortnight

-         auto (brit. i amer.) car, amer. též automobile [o:tәmәubi :l]

-        novinář (brit. i amer.) journalist [džә:nәlist], amer. též newspaperman, newsman, brit. též  pressman [presmәn].

 

Mnoho amerikanismů, tj. výrazů specifických pro americkou angličtinu, se vztahuje ke zvláštnostem americké přírody a amerického způsobu života (např. cowboy, prairie, ranch). Řada slov byla přejata z jazyků přistěhovalců, zejména španělštiny, židovského jazyka jidiš, částečně i z holandštiny, němčiny a italštiny. Pojmenování přírody jsou mnohdy původu indiánského. Hodně odlišný je slang, který se pak prostřednictvím filmu a tisku šíří do Británie. Četné amerikanismy po druhé světové válce v britské angličtině zdomácněly, např.: supermarket, department store.

 

 

Back to the top