TELEFONOVÁNÍ (TELEPHONING)

 

 

Exercises PDF version Menu Conversation

 

 

 

 

SLOVNÍ ZÁSOBA (VOCABULARY)

 

sluchátko

receiver, handset, earpiece

vidlice

cradle

mikrofonní část sluchátka

mouthpiece

číselník

dial

telefon

phone

telefonní hovor

phone call

místní hovor

local call

meziměstský hovor

trunk call

mezistátní hovor

foreign trunk-call

telefonní číslo

phone number

telefonní linka (klapka)

extension

telefonní budka

call-box, phone-box

telefonní seznam

telephone directory

telefonní seznam podniků

yellow pages

telefonistka

operator

ústředna

switchboard

účastník

telephone subscriber

směrové číslo (meziměstské)

area code

volací tón

ringing tone

obsazovací tón

engaged tone

signál pro vhození další mince

paytone

poruchový signál

number-unobtainable tone

špatné spojení

bad connection

 

       

telefonovat

to make a call, to phone

telefonovat někomu

to give sb. a ring

 

to ring sb. up

  

to phone sb.

objednat hovor

to book a phone call

telefonovat z kabiny

to make a call from the booth

zvednout sluchátko

to pick up the receiver

 

to lift up the handset

položit sluchátko

to hang up the receiver

  

to put down the handset

vyhledat číslo

to look up

vyhledat v seznamu

to look up in a telephone directory

vytočit číslo

to dial a number

jít k telefonu, zvednout sluchátko

to answer the phone

vložit minci

to insert a coin

 

to press in a coin

 

to put in a coin

dostat spojení

to get connection

spojit někoho s někým

to put sb. through to sb.

být přerušen

to be cut off

nezavěšovat, držet linku

to hold the line, to hold on

 

 

DŮLEŽITÉ FRÁZE

 

Promiňte, mohl byste mi říci, je-li tu

Excuse me, could you tell me if there is

nablízku telefonní budka?

a public call-box near here?

Máte telefon?

Are you on the phone?

Dovolíte, abych si od vás zavolal?

May I use your phone?

Dá se odtud telefonovat?

Can I phone from here?

Máte telefonní seznam?

Have you got a telephone directory?

Jaké máte telefonní číslo?

What is your phone number?

Mohu tímto telefonem volat do

Can I get the Czech Republic on this phone?

České republiky?

 

 

 

Mohu vám zatelefonovat?

May I ring you up?

Zavoláš mi?

Will you give me a ring?

 

Will you ring me up?

Musíš mi zatelefonovat.

You must phone me.

Zatelefonujte mi za hodinu.

Ring me back in an hour.

- za dvě hodiny.

- in two hours.

Mám ti zavolat?

Shall (will) I give you a ring?

Čekáš na telefon?

Are you expecting a phone call?

Kdy chceš, abych ti zavolal?

When would you like me to call?

 

 

Zvoní telefon.

The phone is ringing.

Mám jít k telefonu?

Shall I answer the phone?

Zvedni to.

Answer the phone.

Máte jít k telefonu.

You are wanted on the phone.

Kdo volá?

Who is calling?

Haló! Kdo volá?

Hallo, who is speaking, please?

- Haló! Tady je ….

- Hallo, this is …

- Chtěl bych mluvit s …

- I would like to speak to ….

- Mohu mluvit s …

- Can I speak to ….?

 

- May I speak to … .?

Předám vám ho.

I will get him for you.

Bohužel, pan X. není přítomen.

I‘m sorry, but Mr X isn‘t in at the moment.

 

I‘m sorry, but Mr X is out at the moment.

Mám mu něco vyřídit.

Shall I take the message?

 

May I take a message?

Ne, děkuji, zavolám ještě později.

No, thank you, I will call again later.

 

 

Haló! Kdo volá?

Hallo! Who is calling?

- Haló! Je tam pan Green?

- Hallo, is Mr Green there?

- Ne, to je omyl. Máte špatné číslo.

- I‘m afraid you have got the wrong number.

- Promiňte, že jsem obtěžoval.

- Sorry to trouble you.

 

 

Haló! Je to ústředna?

Hallo, is this the switchboard?

- Dala jste mi špatnou linku.

- I‘m afraid you have given me the wrong extension.

- Tak to zkusme znova.

- Well, let‘s try again.

- Nezavěšujte (nepokládejte).

- Hold on, please.

 

  Hold the line, please.

- Jaké je to telefonní číslo?

- What is the phone number?

- Poznamenám si to.

- I will put it down.

- Okamžik, přepojím.

- Wait a moment, please. I will put you through.

- Je obsazeno.

- The line is engaged.

- Zdá se, že je obsazeno.

- The number seems to be engaged.

- Nikdo se nehlásí.

- There is no reply.

- Už mluvíte?

- Are you speaking?

- Už to máte?

- Are you through now?

- Už jste skončili?

- Have you finished?

- Už jsme skončili.

- We have finished.

- Nepřerušujte, ještě jsme neskončili.

- Don‘t cut us off, we haven‘t finished yet.

Už je to v pořádku.

Now it‘s all right.

 

 

Haló, mluvím s panem Greenem?

Hallo, am I speaking to Mr. Green?

- Ano, u telefonu.

- Yes, Green speaking.

To jsem opět já!

It‘s me again!

Byli jsme přerušeni.

We were cut off.

Není dobře slyšet.

I can‘t hear properly.

Mluvte hlasitěji.

Speak a little louder.

Slyším vás velmi špatně.

I can hardly hear you.

Už je to lepší?

Is it better now?

 

 

Chtěl bych Brno, číslo … .

I would like Brno, number … .

Mohla byste mě přepojit na číslo … .

Could you put me through to number … .

Na účet volaného.

Reverse the charge, please.

- Máte Brno.

- Brno on line.

- Jděte do kabiny číslo dva.

- Go to booth number two.

- Mluvíte? Hlásí se vám?

- Have they answered?

- Nehlásí se.

- There is no reply.

 

 

Back to the top